برچسب: آزمایشگاه بیمه تامین اجتماعی

بیمارستان و درمانگاه های بیمه تامین اجتماعی در کاشان

پیش شماره استان اصفهان کد (٠٣١) میباشد. مدیریت درمان بیمه و دفتر اسناد پزشکی  تامین اجتماعی در کاشان کاشــان، میــدان معـلــم، کدپسـتی ٨٧١۴۶٧٣۴٧١، صندوق پستی ١۵٣۵ مدیریت …………………………………………   ۵۵۵۴۵۵۵٠ …

بیمارستان ها و درمانگاه های بیمه تامین اجتماعی در استان فارس

پیش شماره استان فارس ٠٧١ می باشد. مدیریت درمان بیمه تامین اجتماعی در استان فارس شیراز، خیابان برق، ساختمان شاهد، مدیریت درمان فارس، صندوق پستی: ١٣١١-٧١٣۴۵ ، کدپستی: ١۶۵۵۴-٧١٣٣٨تلفن:٣٢٣٢١۴١٨-٣٢٣٢٠۴٠٩ …

بیمارستان ها و درمانگاه های تامین اجتماعی در لرستان

پیش شماره استان لرستان (کد ٠۶۶)می باشد. مدیریت درمان سازمان بیمه تامین اجتماعی در استان لرستان خرم آباد، کیلومتر ٢ جاده خوزستان، گلدشت شرقی، کدپستی ۶٨١٩٧٨٩۶٩١ مدیریت …………………………………………… ٣٣۴٣٢۶٢٠ معاون ……………………………………………. …

بیمارستان ها و درمانگاه های بیمه تامین اجتماعی در سیستان و بلوچستان

پیش شماره استان سیستان و بلوچستان ٠۵۴ می باشد. مدیریت‌ درمان‌ بیمه تامین اجتماعی در استان‌ سیستان ‌و بلوچستان‌ زاهدان‌انتهای‌بلواربهداشت‌، میدان‌امام‌رضا- کدپستی ٩٨١۶٩٨٣٩٩٩ تلفن:٣٣۴٨٠١۵٠ نمابر:٣٣۴٨٠١۴١ دفتر رسیدگی‌ به‌ اسناد پزشکی‌ …

بیمارستان ها و درمانگاه های بیمه تامین اجتماعی در زنجان

پیش شماره استان زنجان کد (٠٢۴) میباشد. مدیریت درمان بیمه تامین اجتماعی در زنجان زنجان، چهارراه دانشسرا، ساختمان حکیم هیدجی، طبقه ٢ صندوق  پستی ١٣۵٨٩- ۴۵١۵۶ مدیریت  …………………………………………. ٣٣۴٢۴٧١٣ معاون …

بیمارستان و درمانگاه های بیمه تامین اجتماعی در خوزستان

پیش شماره استان خوزستان (کد ٠۶١) می باشد . مدیریت درمان بیمه تامین اجتماعی خوزستان اهواز، اتوبان گلستان، میدان کارگر،نبش خیابان ٩ رشد- کدپستی ۶١٣۴٩٩۴۴٣٣ دفتر مدیریت …………………………………… ٣٣٧٢١١٢١ دفتر مدیریت …………………………………… …