دریافت مشاوره تلفنی از متخصص
0 امتیاز
41 بازدید
قبل در امور اداری و دولتی توسط (20,190 امتیاز)
سلام

شرایط ارتقا طبقه شغلی کارکنان چگونه است ؟
دریافت مشاوره تخصصی >>

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (126,730 امتیاز)
 
بهترین پاسخ

سلام

    کارمندان شاغل مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در صورت تحقق شرایط زیر به یک طبقه شغلی بالاتر در جدول حق شغل (موضوع بند 1 فصل اول بخشنامه شماره 14593/200 مورخ 21/2/1388 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور) ارتقا می‌یابند:

 1.  شاغلین مجموعه مشاغلی که شرایط احراز تحصیلی آنها مدرک تحصیلی پایان دوره ابتدایی بوده است، به ازای هر شش سال سوابق تجربی از تاریخ دریافت آخرین گروه استحقاقی یک طبقه و حداکثر تا طبقه 5 ارتقا  می‌یابند.
 2.   شاغلین مجموعه مشاغلی که شرایط احراز تحصیلی آنها مدرک تحصیلی پایان دوره راهنمایی (سیکل) بوده است، به ازای هر پنج سال سوابق تجرابی از تاریخ دریافت آخرین گروه استحقاقی یک طبقه و حداکثر تا طبقه 6 ارتقا  می‌یابند.
 3.  شاغلین مجموعه مشاغلی که شرایط احراز تحصیلی آنها مدرک تحصیلی دیپلم می‌باشد، به ازای هر پنج سال سوابق تجربی از تاریخ دریافت آخرین گروه استحقاقی یک طبقه و حداکثر تا طبقه 7 ارتقا  می‌یابند.
 4.   شاغلین مجموعه مشاغلی که شرایط احراز تحصیلی آنها مدرک تحصیلی کاردانی یا همتراز می‌باشد، به ازای هر پنج سال سوابق تجربی از تاریخ دریافت آخرین گروه استحقاقی یک طبقه و حداکثر تا طبقه 8 ارتقا  می‌یابند.
 5.   شاغلین مجموعه مشاغلی که شرایط احراز تحصیلی آنها مدرک تحصیلی کارشناسی یا همتراز می‌باشد، به ازای هر چهال سال سوابق تجربی از تاریخ دریافت آخرین گروه استحقاقی یک طبقه و حداکثر تا طبقه 10 ارتقا ‌ می‌یابند.
 6.   شاغلین مجموعه مشاغلی که شرایط احراز تحصیلی آنها مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا همتراز می‌باشد، به ازای هر چهال سال سوابق تجربی از تاریخ دریافت آخرین گروه استحقاقی یک طبقه و حداکثر تا طبقه 11 ارتقا  می‌یابند.
 7.   شاغلین مجموعه مشاغلی که شلرایط احراز تحصیلی آنها مدرک تحصیلی دکترای حرفه‌ای یا همتراز می‌باشد، به ازای هر چهار سال سوابق تجربی از تاریخ دریافت آخرین گروه استحقاقی یک طبقه و حداکثر تا طبقه 12 ارتقا  می‌یابند.
 8.   پزشکان متخصص و همچنین شاغلین مجموعه مشاغلی که شرایط احراز تحصیلی آنها مدرک تحصیلی دکترای تخصصی (ph.D) یا همتراز می‌باشد، به ازای هر چهار سال سوابق تجربی از تاریخ دریافت آخرین گروه استحقاقی یک طبقه و حداکثر تا طبقه 13 ارتقا  می‌یابند.
 •   کارمندانی که در اجرای تبصره 4 ماده 3 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و همچنین کارمندان عضو گردانهای عاشورا و الزهرا و فرزندان شاهد و همچنین سایر کارمندانی که به موجب مصوبه شورای امور اداری و استخدمی کشور (سابق) از گروه‌های مربوط برخوردار شده‌اند، به تناسب از حداکثر طبقات تعیین شده در بندهای فوق مستثنی می‌باشند.
 •   سوابق تجربی کارمندان در ارتقای طبقه و رتبه شغلی آنها، بر اساس ضوابط مربوط به نحوه احتساب تجربه مندرج در آیین‌نامه اجرایی طرح طبقه‌بندی قابل محاسبه خواهد بود.
 •   کارمندانی ک بعد از 1/1/1388 به استخدام دستگاههای اجرایی در آمده‌اند ، تاریخ ورود به خدمت آنان ملاک عمل برای ارتقای طبقات خواهد بود.

و شاغلین مشاغل کاردانی و بالاتر و یا همترازان آنها که در مناطق کمتر توسعه یافته موضوع فهرست تصویب نامه مشار ه76294/36095 هـ مورخ 10/4/1388 و استان‌های خراسانی شمالی، خراسان جنوبی، کهگیلویه و بویر احمد، کردستان، سیستان و بلوچستان، بوشهر ، هرمزگان ، خوزستان و ایلام، خدمت می‌نمایند، به ازای هر یک سال سوابق تجربی (از تاریخ 1/1/1388 به بعد)، از یک سال تعجیل) (کسر سال به نسبت)، در ارتقای طبقه برخوردار می‌شوند.
مدت تجربه لازم برای ارتقای رتبه متصدیان مشاغل تا سطح کاردانی وکارشناسی و بالاتر به شرح جدول زیر می باشد:

ارتقا  رتبه مشاغل تا سطح کاردانی
(رشته شغلی یا عنوان پست کاردان ، همتراز یا پائین تر) مشاغل کارشناسی و بالاتر
(رشته شغلی یا عنوان پست کارشناس و همتراز) توضیحات


مقدماتی به پایه

 1.  دارا بودن 8 سال سوابق تجربی
 2.   گذراندن300 ساعت دوره آموزشی
 3.  کسب حداقل 60% امتیاز ارزیابی

(مناطق کمتر توسعه یافته حداقل 50%)

 1.  دارا بودن 6 سال سوابق تجربی
 2.   گذراندن 300 ساعت دوره آموزشی
 3.  کسب حداقل 60% امتیاز ارزیابی

(مناطق کمتر توسعه یافته حداقل 50%) کارکنانی که در رشته های شغلی مسئول ابلاغ و اجرا ، مسئول خدمات مالی ، مسئول خدمات اداری ، متصدی امور دفتری و بایگانی در صورت داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی همانند مشاغل تا سطح کاردانی ارتقا  رتبه خواهند داشت.


پایه به ارشد

 1.  دارا بودن 20سال سوابق تجربی
 2.   گذراندن250 ساعت دوره آموزشی
 3.  کسب حداقل 70% امتیاز ارزیابی

(مناطق کمتر توسعه یافته حداقل 60%)

 1.  دارا بودن 12سال سوابق تجربی
 2.   گذراندن 250 ساعت دوره آموزشی
 3.  کسب حداقل 70% امتیاز ارزیابی

(مناطق کمتر توسعه یافته حداقل 60%) کارکنانی که در رشته های شغلی مسئول ابلاغ و اجرا ، مسئول خدمات مالی ، مسئول خدمات اداری ، متصدی امور دفتری و بایگانی در صورت داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی همانند مشاغل تا سطح کاردانی ارتقا  رتبه خواهند داشت.


ارشد به خبره

 

 1.  دارا بودن 18سال سوابق تجربی
 2.  گذراندن 200 ساعت دوره آموزشی
 3.  کسب حداقل 80% امتیاز ارزیابی

(مناطق کمتر توسعه یافته حداقل 70%
ارائه مستند سازی تجربیات ( 20 صفحه) براساس مصوبه شماره 3609/91/220 مورخ 13/2/1391 اعمال رتبه های خبره و عالی برای کارمندانی که از تاریخ 1/1/1388 مشمول بوده اند از تاریخ 22/5/90 مجاز می باشد.کارمندانی که از تاریخ 1/1/1388 تا تاریخ مذکور بازنشسته شده اند مشمول ارتقا  رتبه بر اساس ضوابط بخشنامه مربوطه نمی باشند.

خبره به عالی

 

 1.  دارا بودن 24 سال سوابق تجربی
 2.   گذراندن150 ساعت دوره آموزشی
 3.  کسب حداقل 90% امتیاز ارزیابی
 4. (مناطق کمتر توسعه یافته حداقل 80%)
 5.   ارائه مستند سازی تجربیات حداقل (100 صفحه) براساس مصوبه شماره

401/92/200 مورخ 9/3/92 با کاهش امتیاز ارزیابی از90% به (85%) موافقت بعمل آمد.
کسب توامان دو رتبه شغلی برای کارمندانی که شرایط ارتقا  رتبه بعدی را نیز دارا می باشند، مجوزی ندارد.

لازم به ذکر است به مـوجب بخشنـامه شـماره 11942/200 مورخ 22/5/90 معـاونت توسعه مـدیریت و سـرمایه انسـانی رئیس جمهور تاریخ اجرای رتبه درقانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ 22/5/90 می باشد وبراساس نامه شماره 11848/93/233 مورخ 5/9/93 امورحقوقی ،‌مجلس و دبیرخانه شورا معاونت مذکور ارتقا  رتبه به سطح عالی به دستگاههای اجرایی واگذار گردید.

مشاوره های مشابه

دریافت مشاوره خصوصی از متخصص
تماس با بیدبرگ    درباره بیدبرگ    قوانین بیدبرگ
مشاور و وکیل بیمه. خرید بیمه عمر و سرمایه گذاری

.
.