دریافت مشاوره تلفنی از متخصص
0 امتیاز
6,132 بازدید
قبل در امور اداری و دولتی توسط (20,190 امتیاز)

سلام

ماده 109 قانون جدید مدیریت خدمات کشوری چیست ؟

با تشکر

دریافت مشاوره تخصصی >>

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (126,730 امتیاز)
انتخاب شده قبل توسط
 
بهترین پاسخ

با سلام

ماده 109 قانون مدیریت خدمات کشوری

 از تاریخ تصویب این قانون حقوق کلیه بازنشستگان، وظیفه بگیران یا مستمری بگیران صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشکری که تا پایان سال 1385 بازنشسته یا از کارافتاده و یا فوت نموده‌اند در صورتی‌که کمتر از حاصل‌ضرب ضریب ریالی که باتوجه به شاخص هزینه زندگی در لایحه بودجه سالیانه پیش‌بینی می‌گردد با رعایت ماده‌(125) و ارقام مذکور در جداول بندهای «الف» و «ب» این ماده و تبصره‌های مربوط باشد تا این میزان افزایش می‌یابد.

 • الف) حقوق بازنشستگی، از کارافتادگی یا فوت کارمندان کشوری براساس امتیاز ردیف آخرین گروه شغلی مربوط در ضریب ریالی فوق‌الذکر و براساس سی‌سال سنوات خدمت مطابق جدول و احکام زیر خواهد بود.
  • گروه شغلی امتیاز مربوطه
  1.  4000
  2.  4000
  3.  4500
  4.  5000
  5.  5500
  6.  6000
  7.  6500
  8.  7000
  9.  7500
  10.  8000
  11.  8500
  12.  9000
  13.  9500
  14.  10000
  15.  10500
  16.  11000
  17.  11500
  18.  12000
  19.  12500
  20.  13000
 • امتیاز مربوط به تعیین حقوق بازنشستگی مقامات موضوع تبصره(2) ماده(1) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارمندان دولت وهمترازان آنها که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، تصدی مقامات را به‌عهده داشته و بازنشسته شده‌اند به شرح زیر خواهد بود:
  • مقامات موضوع بند «الف» 14500
  • مقامات موضوع بند «ب» 15500
  • مقامات موضوع بند «ج» 16500
  • مقامات موضوع بند «د» 17500
  • مقامات موضوع بند «ه» 19000
 • ب) حقوق بازنشستگی، وظیفه و یا فوت کارمندان نیروهای مسلح براساس امتیاز ردیف جایگاه شغلی مربوط در ضریب ریالی مذکور در این ماده و براساس سی‌سال سنوات خدمت مطابق جدول و احکام زیر خواهد بود:
  • عنوان
  • درجه یا رتبه شغلی امتیاز عنوان
  • درجه یا رتبه شغلی امتیاز عنوان
  • درجه یا رتبه شغلی امتیاز
  • سرجوخه یا رتبه 4 5400 ستوان سوم یا رتبه 10 9000 سرهنگ یا رتبه 16 12600
  • گروهبان 3 یا رتبه 5 6000 ستوان دوم یا رتبه 11 9600 سرتیپ 2 یا رتبه 17 13200
  • گروهبان 2 یا رتبه 6 6600 ستوان یکم یا رتبه 12 10200 سرتیپ یا رتبه 18 13800
  • گروهبان 1 یا رتبه 7 7200 سروان یا رتبه 13 10800 سرلشکر یا رتبه 19 14400
  • استوار دوم یا رتبه 8 7800 سرگرد یا رتبه 14 11400 سپهبد یا رتبه 20 15000
  • استوار یکم یا رتبه 9 8400 سرهنگ 2 یا رتبه 15 12000 ارتشبد 15600

 

 • تبصره 1 - مشمولان بندهای«الف وب» این ماده که در طول دوران خدمت حداقل به مدت (2)سال دارای سمتهای مدیریتی بوده‌اند، درصدهای زیر حسب مورد و براساس جدول بند «الف» به امتیاز حقوق آنان اضافه خواهد شد:
  • مشاغل سرپرستی و همتراز 5 درصد
  • معاونین مدیر کل و همتراز آنان 10 درصد
  • مدیران کل و همتراز آنان 15 درصد
  • مدیران عامل و اعضاء هیات مدیره شرکت های دولتی 20 درصد
  • مقامات موضوع تبصره های «2» و «3» ماده (1) ن.ه .پ 25 درصد
 • تبصره 2 -‌بازنشستگان و وظیفه‌بگیران که سابقه پرداخت کسور بازنشستگی آنها بیش از سی‌سال است به ازاء هر سال (تا ده‌سال) دو‌و ‌نیم درصد(5/2%) به ارقام فوق‌الذکر اضافه می‌گردد و افرادی که سابقه پرداخت کسور بازنشستگی آنها کمتر از سی سال است (تا پانزده‌سال) به ازاء هر سال دو و نیم درصد (5/2%) از ارقام فوق‌الذکر کسر می گردد. مشروط بر این که میزان حقوق بازنشستگی یا وظیفه آنان از حداقل حقوق بازنشستگی کمتر نگردد.
 • تبصره 3 -‌کارمندانی که به استناد مواد (80) و (83) قانون استخدام کشوری و مواد (157)، (158) و (159) قانون اجا وموارد مشابه قانون سپاه و ناجا حقوق وظیفه یا مستمری دریافت می‌دارند، درصورتی‌که سابقه پرداخت کسور بازنشستگی آنها کمتر از سی‌سال باشد مدت سابقه منظور شده‌آنان مطابق قوانین و مقررات مورد عمل که تعیین شد لازم‌الاجراء است.
 • تبصره 4- کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد بازنشستگان و وظیفه‌بگیران معادل شاغلین افزایش می‌یابد و با این افزایش حکم ماده(8) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مورخ 27/11/1380 و اصلاحات بعدی آن لغو می گردد.
 • تبصره 5 - هر کدام از بازنشستگان و وظیفه‌بگیران چنانچه براساس مقررات مورد عمل قبلی بیش از ارقام فوق‌الذکر دریافت می‌نمایند همان ارقام ملاک پرداخت می‌باشد.
 • تبصره 6 -‌درجات سابق نظامیان منفک از خدمت که در جدول بند «ب» این ماده نمی‌باشد به شرح زیر تطبیق می‌یابد:
  • الف) ستوانیار سوم و ستوانیار دوم، افسریار معادل ستوان سوم
  • ب) ستوانیار یکم، همافر سوم، همافر دوم معادل ستوان دوم
  • ج) همافر یکم معادل ستوان یکم
  • د) سرهمافر سوم معادل سروان
  • ه) سرهمافر دوم معادل سرگرد
  • و) سرهمافر یکم معادل سرهنگ دوم
 • تبصره 7 - به هر یک از مشمولان موضوع بند «ب» که در طول دوران خدمت حداقل به مدت دو سال دارای عناوین شغلی فرماندهی، ریاست و مدیریت بوده‌اند، درصدی از جدول شماره (دو) به شرح زیر به حقوق آنان اضافه خواهد شد:
  • کارمندان در رتبه شغلی 8 الی 9 5 درصد
  • کارمندان در رتبه شغلی 10 الی13 10 درصد
  • کارمندان در رتبه شغلی 14 الی 16 15 درصد
  • کارمندان در رتبه شغلی 17 و 18 20 درصد
  • کارمندان در رتبه شغلی 19 وبه بالا 25 درصد
 • تبصره 8 - کلیه نظامیان بالاتر از درجه سرهنگی که از تاریخ 15/1/1358 به بعد در خدمت نیروهای مسلح نبوده‌اند و احکام خاص قضائی برای آنان تعیین نشده است، صرفاً از حقوق ردیف درجه سرهنگی برخوردار خواهند شد و مشمول سایر تبصره‌های این بند نخواهند شد.
 • تبصره 9- مشمولین قانون حالت اشتغال - مصوب 1372- مجلس شورای اسلامی از مقررات این دستورالعمل مستثنی می‌باشند.

مشاوره های مشابه

دریافت مشاوره خصوصی از متخصص
تماس با بیدبرگ    درباره بیدبرگ    قوانین بیدبرگ
مشاور و وکیل بیمه. خرید بیمه عمر و سرمایه گذاری

.
.