دریافت مشاوره تلفنی از متخصص
0 امتیاز
3,019 بازدید
قبل در نفقه و تمکین توسط (20,190 امتیاز)
سلام

شرایط پرداخت و محاسبه نفقه در طلاق توافقی به چه صورت است ؟
دریافت مشاوره تخصصی >>

2 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (4,850 امتیاز)
با سلام

نفقه در طلاق توافقی همانست که از مفهوم توافق استنتاج میشود یعنی توافق برای میزان نفقه و نوع پرداخت آن
0 امتیاز
قبل توسط (30,020 امتیاز)
ویرایش شده قبل توسط
طبق ماده ۲۹قانون حمایت خانواده دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرتالمثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (۳۳۶) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است. طلاق درصورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکومٌ به نیز ثبت می شود. در هرحال، هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند. فلذا زوجین می توانند در خصوص حقوق مالی با هم توافق کنند وچنانچه زوجین با هم توافقی کرده باشند همان توافق در رای ذکر می شود و چنانچه توافقی نباشد مبلغ نفقه و اجرت المثل زوجه بر اساس عرف و شئونات زوجه طبق نظر کارشناس معین می شود.

مشاوره های مشابه

دریافت مشاوره خصوصی از متخصص
تماس با بیدبرگ    درباره بیدبرگ    قوانین بیدبرگ

.
.
...