برای دریافت مشاوره و خدمات حقوقی کلیک کنید
مشاوره حقوقی
021-91023784
0 امتیاز
6,845 بازدید
در حقوقی چک و سفته توسط (130,930 امتیاز)
سلام
خسته نباشید
مستثنیات دین و اموال غیرقابل توقیف فرد بدهکار شامل چه اموالی میشود ؟
2 پاسخ
0 امتیاز
توسط (260 امتیاز)
ماده 24قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394مواردی را مصرحا به عنوان مستثنیات دین به شرح ذیل برشمرده است:

 1)منزل مسکونی درشان و منزلت بدهکار،2)اثاثه ضروری   و 3)آذوقه مورد احتیاج محکوم علیه و افردا تحت تکفل وی،5) کتبو ابزار علمی بذای اهل تحقیق در شان وی ،6)وسایل و ابزار کار ضروری کسبه و پیشه وران و کشاورزان برای آذوقه مدیون و افراد تحت تکفلشان 7)تلفن مورد نیازمدیون
0 امتیاز
توسط (30,020 امتیاز)

طبق ماده۲۴قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی جدید

 مستثنیات دین صرفاً شامل موارد زیر است: 

الف ـ منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکومٌ‌علیه در حالت اعسار او باشد.

ب ـ اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکومٌ‌علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.

ج ـ آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم‌ٌعلیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می‌شود. 

د ـ کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها

هـ ـ وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.

وـ تلفن مورد نیاز مدیون

زـ مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می‌شود، مشروط بر اینکه پرداختاجاره‌بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.

تبصره۱ـ چنانچه منزل مسکونی محکومٌ‌علیه بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارٌالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراءکننده رأی نباشد به تقاضای محکومٌ‌له به‌وسیله مرجع اجراءکننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف تأدیه دیون محکوم‌ٌعلیه خواهد شد مگر اینکه استیفای محکوم‌ٌبه 
به طریق سهل‌تری مانند استیفاء از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی محکوم‌ٌعلیه یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا طلبکار امکان‌پذیر باشد که در این‌صورت محکومٌ‌به از طرق مذکور استیفاء خواهد شد. 

تبصره۲ـ چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد،مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرحهای عمرانی تبدیل به وجه گردد، یا در اثر از بین رفتن، عوضی دریافت شده باشد، وصول محکومٌ‌به از آن امکان‌پذیر است مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد.

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
0 امتیاز
1 پاسخ 520 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 357 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 377 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 2,464 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 874 بازدید
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...