فرمول و نحوه محاسبه حق بیمه انواع قرارداد پیمانکاری

پیمانکار یا مقاطعه کار جهت انجام تعهد موضوع قرارداد از اشخاصی استفاده می کند که قالب رابطه آنها با پیمانکار، غالبا رابطه کارگری و کارفرمایی است. البته ممکن است نوع رابطه این دو در قالب های دیگری بگنجد. قانون کار مصوب ۱۳۶۹ و قانون تامین اجتماعی ۱۳۵۴ دارای مقررات خاصی در زمینه حقوق و تکالیف …

فرمول و نحوه محاسبه حق بیمه انواع قرارداد پیمانکاری ادامه مطلب »