تشریح جزئیات دریافت دستمزد ایام بیماری از بیمه تامین اجتماعی

مدت پرداخت غرامت دستمزد ماده ۶۲ مدت پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری و میزان‌آن بشرح زیر می‌باشد غرامت دستمزد از اولین روزی که بیمه‌شده بر اثر حادثه‌ یا بیماری حرفه‌ای و به موجب تشخیص سازمان تأمین خدمات‌درمانی قادر به کار نباشد پرداخت خواهد شد. در مواردی که‌عدم اشتغال به کار و معالجه به سبب بیماری …

تشریح جزئیات دریافت دستمزد ایام بیماری از بیمه تامین اجتماعی ادامه مطلب »