مبلغ و شرایط دریافت بیمه بیکاری بیمه تامین اجتماعی + قانون جدید بیمه بیکاری

مشمولان قانون بیمه بیکاری چه کسانی هستند ؟ بیکار از نظر قانون، بیمه شده ای است که بدون میل و اراده بیکار شود و آماده به کار باشد. بر اساس این قانون بیمه شدگانی که به علت تغییرات ساختار اقتصادی کارگاه مربوط، به تشخیص وزارتخانه ذی ربط و تایید شورای عالی کار، بیکار موقت شناخته شوند …

مبلغ و شرایط دریافت بیمه بیکاری بیمه تامین اجتماعی + قانون جدید بیمه بیکاری ادامه مطلب »