تشریح جزییات بیمه تامین اجتماعی کارگران آزمایشی و کارآموزی

در قراردادهای کار، گاه ارتباط میان کارگر و کارفرما در ابتدای کار، به صورت آزمایشی ( پیش قرارداد ) یا کارآموزی است. از آن جا که در چنین حالت هایی ممکن است رابطه کاری پس از پایان دوره آزمایشی یا کارآموزی پایان یابد، برخی از کارفرمایان، گمان می کنند که به دلیل عدم ثبات رابطه …

تشریح جزییات بیمه تامین اجتماعی کارگران آزمایشی و کارآموزی ادامه مطلب »