تعاریف واژه های بیمه ای تامین اجتماعی

بیمه شده شخصی است که راساً مشمول مقررات تأمین اجتماعی بوده و با پرداخت مبالغی به عنوان حق بیمه، حق استفاده از مزایای مقرر در قانون تأمین اجتماعی را دارد. بیمه شده اجباری  بیمه شده ای است که به دستور کارفرما یا نماینده او در محلی به نام کارگاه کار می کند و مزد یا حقوق …

تعاریف واژه های بیمه ای تامین اجتماعی ادامه مطلب »