کنترل آثار سوء نوسانات نرخ ارز با بیمه نوسانات نرخ ارز

با توجه به موضوع مهم نوسانات نرخ ارز در اقتصاد کشور، دولت جمهوری اسلامی ایران در بند (الف) ماده ۴۱ فصل سوم قانون برنامه چهارم که کنترل نوسانات شدید نرخ ارز با در نظر گرفتن حفظ توان رقابت بنگاه‌های صادر کننده و سیاست جهش صادراتی را بر عهده دولت گذاشته است، خواستار اتخاذ تدابیری برای …

کنترل آثار سوء نوسانات نرخ ارز با بیمه نوسانات نرخ ارز ادامه مطلب »