شرایط جدید دریافت کمک هزینه ازدواج و هدیه ازدواج بیمه تامین اجتماعی

شرایط دریافت هدیه ازدواج بیمه تامین اجتماعی بیمه شده طی ۵ سال قبل از تاریخ ازدواج، حداقل بمدت ۷۲۰ روز سابقه کار داشته و حق بیمه این مدت را پرداخته باشد. در تاریخ ازدواج رابطه استخدامی بیمه شده با کارفرما قطع نشده باشد. ازدواج اول باشد. ازدواج دائم بوده و در دفتر رسمی ثبت شده باشد. …

شرایط جدید دریافت کمک هزینه ازدواج و هدیه ازدواج بیمه تامین اجتماعی ادامه مطلب »