همه چیز در مورد کسر حق بیمه از قرارداد پیمانکاری و دریافت مفاصا حساب

بر اساس ماده ۳۸ قانون بیمه تأمین اجتماعی در کلیه قراردادها و پیمانها و همچنین خدمات ارائه شده ۵ درصد از هر صورت وضعیت پرداختی به عنوان سپرده بیمه کسر می شود تا به ترتیب زیر عمل گردد: ۱ – چنانچه پیمانکار مفاصا حساب مأخوذه حق بیمه مربوط به قرار داد منعقده را ارایه نماید …

همه چیز در مورد کسر حق بیمه از قرارداد پیمانکاری و دریافت مفاصا حساب ادامه مطلب »