سیر تا پیاز ارث و انحصار وراثت ( قانون تقسیم ارث | سهم الارث | مالیات بر ارث )

تعریف ارث ارث به معنای انتقال قهری و دارایی متوفی به ورثه وی است . در واقع ارث هر آن چیزی است که قابل نقل و انتقال باشد ، چه حقوق مادی مانند وجوه نقد و چه غیر مادی مانند حق قصاص . نحوه محاسبه ارث محاسبه ارث پیچیدگی‌های بسیاری دارد تا جایی که وجود …

سیر تا پیاز ارث و انحصار وراثت ( قانون تقسیم ارث | سهم الارث | مالیات بر ارث ) ادامه مطلب »