بازخرید سوابق بیمه و استرداد حق بیمه پرداختی تامین اجتماعی

اﺳﺘﺮداد ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ از بیمه تامین اجتماعی ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺻﻨﺪوق ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ اﺳﺘﺮداد ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ( بازخرید سوابق بیمه تامین اجتماعی ) ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ: اﺳﺘﺮداد ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺸﻤﻮﻟﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺘﺨﺪام ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ (اﻋﻢ از ﺷﺎﻏﻞ ﯾﺎ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ) …

بازخرید سوابق بیمه و استرداد حق بیمه پرداختی تامین اجتماعی ادامه مطلب »