قانون عیدی کارگران‌ و پرداخت پاداش

لایحه اصلاحی قانون عیدی کارگران و پرداخت پاداش مصوب مورخ ۳۰/۵/۷۰ لایحه اصلاح لایحه قانون تامین منافع کارگران مشمول قانون سهیم کردن در منافع کارگاه های صنعتی و تولیدی مصوب ۱۳۴۱ و لغو قوانین سابق ، مصوب ۲۳/۴/۱۳۵۹ ماده واحده – کلیه کارگاههای مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت …

قانون عیدی کارگران‌ و پرداخت پاداش ادامه مطلب »