گروه‌های چهارگانه ریسک کدامند

گروه‌های چهارگانه ریسک کدامند و کدام گروه‌ها از نظر بیمه‌گر برای بیمه شدن مطلوبند؟ گروه‌های چهارگانه ریسک عبارتند از: الف‌ـ ریسک‌های خالص یا ایستا که ممکن است نتیجه زیان یا عدم زیان داشته باشند، مانند داشتن اتومبیل در مقابل خطرهائی که برای دارنده آن ممکن است داشته باشد. ب‌ـ ریسک‌های سوداگرانه‌ که ممکن است نتیجه …

گروه‌های چهارگانه ریسک کدامند ادامه مطلب »