جزییات و شرایط دریافت مستمری و حقوق از کار افتادگی در بیمه تامین اجتماعی

از کار افتادگی بیمه شده بین ١٠ تا ٣٣ درصد طبق ضوابط سازمان تأمین اجتماعی در صورتی که ازکارافتادگی بیمه شده بین ١٠ تا ٣٣ درصد باشد و بیمه شده بر اثر حوادث ناشی از کار دچار آسیب شده باشد استحقاق دریافت غرامت مقطوع نقص عضو را خواهد داشت. فایل صوتی قانون از کار افتادگی …

جزییات و شرایط دریافت مستمری و حقوق از کار افتادگی در بیمه تامین اجتماعی ادامه مطلب »