محاسبه آنلاین تعداد ماه قابل دریافت بیمه بیکاری

تعداد ماه دریافت بیمه بیکاری به بیمه شدگان واجد شرایط، به تعداد ماه سوابق بیمه آنان بستگی دارد. به هر حال مدت آن از ۳۶ ماه برای بیمه شدگان مجرد و ۵۰ ماه برای بیمه شدگان متاهل و متکفل بیشتر نیست. در صورتیکه در زمینه شرایط ، مراحل ، مدارک و پیگیری بیمه بیکاری نیاز به …

محاسبه آنلاین تعداد ماه قابل دریافت بیمه بیکاری ادامه مطلب »