اقتصاد آزاد و آزادسازی اقتصادی، اشتباهات مهلک در تبلیغات

اقتصاد آزاد و آزادسازی اقتصادی اگر میان فرماندهی و سیاستگذاری تفکیک قائل شویم و سیاستگذاری را بطور خلاصه تلاش برای ایجاد هم‌افزایی میان رفتارهای اقتصادی و اجتماعی اشخاص حقیقی و حقوقی جوامع و یا به حداقل رساندن تضادها و اصطکاک‌ها میان منافع آنان با هدف بهینه‌سازی رفاه اجتماعی تعریف کنیم در اینصورت تردید نباید کرد …

اقتصاد آزاد و آزادسازی اقتصادی، اشتباهات مهلک در تبلیغات ادامه مطلب »