بیمه، ابزاری برای مدیریت ریسک در بهینه سازی مصرف انرژی

بکارگیری بیمه صرفه جویی انرژی برای نخستین بار در کشور همسو با پروژه های بند “ق” وزارت نفت، ابزاری برای مدیریت ریسک پروژه های بهینه سازی و تقویت صنعت بیمه کشور است. به گزارش بیدبرگ و نقل از بیمه آسیا، مقایسه ایران با سایر کشورهای جهان از نظر شاخص مصرف انرژی نشان می دهد که متأسفانه در جایگاه …

بیمه، ابزاری برای مدیریت ریسک در بهینه سازی مصرف انرژی ادامه مطلب »