کتاب اصول و مبانی فنی بیمه اتکایی

با توجه به اینکه ، رشته  اتکایی از رشته های تخصصی و بسیار حساسی در صنعت بیمه می باشد و همین طور باتوجه به کمبود کتب در این زمینه یک کتاب تالیفی منسجم که بتواند نیاز اولیه بیمه گران را تامین نماید تالیف و چاپ نمودم که شامل پنج فصل و ۲۰۸ صفحه با موضوعات …

کتاب اصول و مبانی فنی بیمه اتکایی ادامه مطلب »