روش اﻧﺘﻘﺎل سوابق بیمه تامین اجتماعی به سایر صندوق های بازنشستگی

چگونگی انتقال سوابق بیمه تامین اجتماعی به سایر صندوق های بیمه ای قوانین مرتبط : بند ۶۰ قانون نقل وانتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب ۶۵/۳/۲۷ مجلس شورای اسلامی . بند ۶۱ ماده ۴۲ قانون برنامه سوم توسعه ( تنفیذی درماده” “۱۰۳ وبند”ب” ماده”٢٨” قوانین برنامه های چهارم و پنجم توسعه ) مبنی بر تغییر …

روش اﻧﺘﻘﺎل سوابق بیمه تامین اجتماعی به سایر صندوق های بازنشستگی ادامه مطلب »