سیر تا پیاز از کار افتادگی در قانون تامین اجتماعی

۱- تعریف از کار افتادگی کلی طبق بند ۱۳ ماده ۲ قانون : ” از کار افتادگی کلی عبارت است؛ از کاهش قدرت کار فرد بیمه شده به نحوی که نتواند با اشتغال به کار سابق یا کار دیگری بیش از ۳/۱ از درآمد قبلی خود را به دست آورد . ” ۲- تعریف از …

سیر تا پیاز از کار افتادگی در قانون تامین اجتماعی ادامه مطلب »