ریسک و مدیریت آن در بیمه

واژه RISK در زبان انگلیسی دارای معانی مختلفی از جمله : خطر، مخاطره، احتمال زیان و ضرر، احتمال خطر، احتمال صدمه، بمخاطره انداختن، در معرض خطر قراردادن و ….. می باشد و لذا با توجه به تعاریف فوق واژه ریسک در بیمهاقتصاد و حتی در امور روزمره و ….. برای کاربران آن متفاوت خواهد بود. …

ریسک و مدیریت آن در بیمه ادامه مطلب »