لیست آدرس و تلفن شعب و کارگزاری بیمه تامین اجتماعی در تبریز و آذربایجان شرقی

اداره کل بیمه تامین اجتماعی استان آذربایجان شرقی ( پیش شماره تلفن استان آذربایجان شرقی ۰۴۱ می باشد .) تبریز ، بلوار استاد شهریار، ۳۵متری گلکار ک.پ۵۱۵۶۹۴۷۳۶۴ تلفن مستقیم……. ۳۳۲۸۲۸۸۰ نمابر…….۳۲۸۲۷۷۸۳ روابط عمومی …………..۳۳۲۸۹۷۵۸ مرکز تلفن …….۳۳۲۸۹۷۶۰ شعبه ۱ بیمه تامین اجتماعی تبریز (شهیدبالازاده) خیابان فارابی، چای کنار، نرسیده به زیرگذر آبرسانی کد پستی ۵۱۵۴۷۱۳۸۴۴ تلفن مستقیم…………. ۳۳۴۹۵۵۷۳ نمابر……….۳۳۳۶۴۸۰۰ مرکز تلفن ………..۴و ۳۳۳۶۴۸۰۱ شعبه ۲  بیمه تامین اجتماعی تبریز (شهید خانپور) خیابان علامه امینی، …

لیست آدرس و تلفن شعب و کارگزاری بیمه تامین اجتماعی در تبریز و آذربایجان شرقی ادامه مطلب »