مصوبه جدید مجلس در مورد بازنشستگی و ایجاد بحران ملی

اقتصاد مقاومتی در نظام رفاه و تامین اجتماعی کشور به معنی افزایش پایداری صندوق های بازنشستگی و ارایه هرگونه مساعدت اجتماعی به نیازمندان واقعی است. هرگونه طرح و لوایحی که منجر به بازنشستگی پیش از موعد شود، نتیجه آن ناپایداری مالی صندوق ها و افزایش بدهی عمومی دولت است. مصوبه جدید مجلس در مورد بازنشستگی …

مصوبه جدید مجلس در مورد بازنشستگی و ایجاد بحران ملی ادامه مطلب »