انواع قرارداد استخدام کار و تامین اجتماعی در ایران

انواع نظام استخدام و اداری در ایران در حال حاضر کشور دارای دو نظام استخدامی و اداری است و دیگر سیستم ها در واقع بر گرفته یا ترکیبی از این دو نظام و دو سیستم استخدامی می باشند، از نظر تامین اجتماعی نیز ۱۷ صندوق تامین اجتماعی در کشور وجود دارد که به لحاظ اهمیت …

انواع قرارداد استخدام کار و تامین اجتماعی در ایران ادامه مطلب »