مهمترین نکات برای تنظیم قرارداد پیش خرید با توجه به قوانین پیش فروش آپارتمان

با افزایش جمعیت به ویژه در شهرهای بزرگ، اهمیت مسکن به عنوان یک نیاز اولیه بیش‌ از پیش خودنمایی می‌کند و همین امر افرادی را به صورت حرفه‌ای به میدان ساخت‌ و ساز کشانده و به تبع آن معاملات مسکن و روابط حقوقی آن در قالب « فروش قطعی بنا » و یا « پیش …

مهمترین نکات برای تنظیم قرارداد پیش خرید با توجه به قوانین پیش فروش آپارتمان ادامه مطلب »