آیین نامه اجرایی و قانون رفع موانع تولید ، رقابت‌ پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده ۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌ پذیر و ارتقای نظام مالی کشور دولت موظف است: ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، «جدول بدهی ها و مطالبات دولت و شرکتهای دولتی» را در سه طبقه به‌شرح زیر تهیه و به کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه …

آیین نامه اجرایی و قانون رفع موانع تولید ، رقابت‌ پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ادامه مطلب »