صنعت بیمه: گذشته، حال و آینده

فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع و زندگی روزمره انسان‌ه، مملو از خطرات و تهدیدهای متنوع و گوناگون است. هزینه جبران برخی از این خطرها در مقایسه با توانمندی‌های مالی افراد و موسسات چندان زیاد نیست و خود آنان از عهده چنین خساراتی در زمان وقوع بر می‌آیند اما بخش قابل توجهی از این حوادث …

صنعت بیمه: گذشته، حال و آینده ادامه مطلب »