معرفی کتاب بیمه :‌راهنمای جامع طراحی و پیاده سازی مدیریت ریسک

معرف کتاب راهنمای جامع طراحی و پیاده سازی چارچوب مدیریت ریسک ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﺮ اﻧﺪازه و ﻫﺪﻓﯽ ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻣﻮاﺟﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻫﺪاف را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار داده و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﻋﺪم اﻃﻤﯿﻨﺎن روﺑﺮو . ‌ﺳﺎزد رﯾﺴﮏ ﻫﻤﺎن اﺛﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﺪم‌ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺮ اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎن دارد . …

معرفی کتاب بیمه :‌راهنمای جامع طراحی و پیاده سازی مدیریت ریسک ادامه مطلب »