کارنامه صنعت بیمه در سال ۱۳۹۲

در این گزارش کوتاه، نگاهی اجمالی و مختصر به عملکرد صنعت بیمه کشورمان در سال ۱۳۹۲ خواهیم انداخت تا ببینیم کارنامه این صنعت را به دست راست مان خواهند داد یا به دست چپ! به هرحال، چه آمار ارائه شده در زیر، رضایت بخش باشد و چه نا امید کننده، نباید آن را صرفاً حاصل تلاش …

کارنامه صنعت بیمه در سال ۱۳۹۲ ادامه مطلب »