برچسب: آئين نامه های بیمه

بیمارستان ها و درمانگاه های بیمه تامین اجتماعی در استان البرز

پیش شماره استان البرز کد (٠٢۶) میباشد. مدیریت درمان بیمه تامین اجتماعی در استان البرز کرج، خیابان شهید بهشتی، جنب دهقان ویلای دوم، کدپستی ٣١٣٩٨٨٣۶٧٨ مدیریت …………………………………………..  ٣۴۴٣٣٠١٠ نمابر ………………………………………………. …