دسته: بیمه اشخاص

رقابت قیمتی

افسانه سهم بازار یکی از پیش فرض های غلطی که باعث می شود شرکت ها به رقابت قیمتی بپردازند، موضوعی است که در ادبیات قیمت گذاری به آن افسانه …