گپ و گفت ۷۵: مالیات ارزش افزوده و اصول صدور فاکتور رسمی با همکاری شتابدهنده فارابی

گپ و گفت ۷۳: فرایند رسیدگی و دادرسی مالیاتی شرکت ها با همکاری انجمن زنان کارآفرین

گپ و گفت ۶۴: فرآیند رسیدگی و دادرسی مالیاتی شرکت های نوپا و استارتاپ ها با همکاری پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس

گپ و گفت ۵۷: مالیات شرکت های نوپا و استارتاپ ها با همکاری شتابدهنده جهش

گپ و گفت ۵۶: اظهارنامه مالیاتی با همکاری پارادایس هاب

گپ و گفت ۵۵: مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی با همکاری فینووا

گپ و گفت ۵۴: اظهارنامه مالیاتی با همکاری پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس

گپ و گفت ۵۱: بیمه و مالیات کسب و کارهای نوپا و استارتاپ ها با همکاری پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

گپ و گفت ۵۰: مالیات ارزش افزوده و اصول صدور فاکتور رسمی با همکاری مدیریت فناوری و توسعه نوآوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر

گپ و گفت ۴۹: اصول برنامه ریزی و مدیریت مالی برای کسب و کارهای نوپا و استارتاپ ها با همکاری کارمانا

گپ و گفت ۴۷: معافیت های مالیاتی برای شرکت های دانش بنیان و نوپا با همکاری پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس

گپ و گفت ۳۷: اظهارنامه مالیاتی با همکاری کارمانا

گپ و گفت ۳۹: اظهارنامه مالیاتی با همکاری فینووا

گپ و گفت ۴۰: اظهارنامه مالیاتی با همکاری پاردایس هاب

گپ و گفت ۴۱: نکات حقوقی ثبت شرکت کسب و کارهای نوپا و استارتاپ ها با همکاری همتک

گپ و گفت ۴۲: اظهارنامه مالیاتی با همکاری شتابدهنده جهش

گپ و گفت ۴۴: اظهارنامه مالیاتی با همکاری نوین تک

گپ و گفت ۳۲: فرآیند رسیدگی و دادرسی مالیاتی شرکت های نوپا و استارتاپ ها با همکاری فینووا

گپ و گفت ۳۰: فرایند رسیدگی و دادرسی مالیاتی شرکتها با همکاری مرکز نوآوری نصیر

گپ و گفت ۲۹: بیمه و مالیات کسب و کارهای نوپا و استارتاپ ها با همکاری باشگاه کارآفرینی تیوان

گپ و گفت ۲۶: بیمه و مالیات فین تک ها و استارتاپ ها با همکاری فین استارز

گپ و گفت ۲۳: بیمه و مالیات کسب و کارهای نوپا و استارتاپ ها با همکاری فینتو

گپ و گفت ۲۱ : قانون مالیات ها، بایدها و نبایدها

گپ و گفت ۲۰ : بهترین زمان و روش برای ثبت شرکت های نوپا و استارتاپ ها

گپ و گفت ۱۹ با همکاری فینووا : بیمه و مالیات شرکت های نوپا و استارتاپ ها