قرارداد

گپ و گفت بیمه

گپ و گفت ۷۱: بیمه پرسنل و مدیران استارتاپ ها و شرکت های نوپا با همکاری پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس – پردیس پژوهش

گپ و گفت ۷۸: نکات حقوقی قرارداد کار با همکاری پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

گپ و گفت ۶۶: بیمه پرسنل و مدیران استارتاپ ها و شرکت های نوپا با همکاری پارادایس هاب

گپ و گفت ۵۸: نکات حقوقی قرارداد کار با همکاری باشگاه کارآفرینی تیوان

گپ و گفت ۵۳: نکات حقوقی قرارداد کار با همکاری مرکز کارآفرینی دانشگاه تربیت مدرس

گپ و گفت ۵۱: بیمه و مالیات کسب و کارهای نوپا و استارتاپ ها با همکاری پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

گپ و گفت ۳۸: نکات حقوقی قرارداد کار با همکاری دانشگاه امیرکبیر

گپ و گفت ۳۱: نکات حقوقی قرارداد کار با همکاری مرکز نوآوری نصیر

گپ و گفت ۲۹: بیمه و مالیات کسب و کارهای نوپا و استارتاپ ها با همکاری باشگاه کارآفرینی تیوان

گپ و گفت ۲۶: بیمه و مالیات فین تک ها و استارتاپ ها با همکاری فین استارز

گپ و گفت ۲۵: نکات حقوقی قرارداد کار با همکاری مدیریت نوآوری امیرکبیر

گپ و گفت ۲۲: نکات حقوقی قرارداد کار برای کسب و کارهای نوپا و استارتاپ ها با همکاری فینووا

گپ و گفت ۲۳: بیمه و مالیات کسب و کارهای نوپا و استارتاپ ها با همکاری فینتو

گپ و گفت ۲۳: کاهش و معافیت بیمه ای برای شرکت های نوپا و استارتاپ ها

گپ و گفت ۲۲: قرارداد کار و بیمه برای شرکت های نوپا و استارتاپ ها

گپ و گفت ۱۹ با همکاری فینووا : بیمه و مالیات شرکت های نوپا و استارتاپ ها

گپ و گفت ۱۸: نکات حقوقی قرارداد کار

گپ و گفت هشتم با همکاری فینووا : بیمه استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان

گپ و گفت ۱۲: قرارداد کار برای استارتاپ ها و شرکت های نوپا

گپ و گفت نهم: بیمه بیکاری

گپ و گفت پنجم: مفاصا حساب بیمه و حق بیمه قراردادهای پیمانکاری (ماده ۳۸ تامین اجتماعی)

خلاصه گپ و گفت اول

اسکرول به بالا