کشف ۳۷ پرونده صوری دریافت خسارت از صندوق تامین خسارت بدنی

با تشکیل اداره تحقیق و بررسی در صندوق تامین خسارت بدنی کشور، شناسایی پرونده های صوری در دستور کار قرار گرفته است.

به گزارش بیدبرگ و نقل از روابط عمومی صندوق تامین خسارت بدنی کشور، از اواخر بهمن ماه ۹۳ مدیرعامل صندوق به منظور صیانت از وجوه و شفاف سازی پرونده ها دستور تشکیل اداره تحقیق و بررسی را صادر نمود تا نسبت به شناسایی و کشف پرونده های احتمالی که به صورت خسارت صوری تشکیل و ارجاع شده است رسیدگی کند.

بنابر این گزارش، از مجموع ۱۸۰ پرونده وارده به این اداره از بهمن ۹۳ تاکنون ،پس از بررسی میدانی کارشناسان اداره تحقیق صندوق ، ۳۷ پرونده صوری کشف و به مراجع قضایی عودت داده شد.

Leave a Reply