همه چیز در مورد کسر حق بیمه از قرارداد پیمانکاری و دریافت مفاصا حساب

بر اساس ماده ۳۸ قانون بیمه تأمین اجتماعی در کلیه قراردادها و پیمانها و همچنین خدمات ارائه شده ۵ درصد از هر صورت وضعیت پرداختی به عنوان سپرده بیمه کسر می شود تا به ترتیب زیر عمل گردد:

 • ۱ – چنانچه پیمانکار مفاصا حساب مأخوذه حق بیمه مربوط به قرار داد منعقده را ارایه نماید می بایست سپرده مکسوره و قسط آخر(بشرح بند ۳) به ایشان پرداخت و تسویه گردد.
 • ۲ – طبق تبصره الحاقی به ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی و آئین نامه اجرایی مربوطه در مورد قراردادهایی که حداقل یکسال از تاریخ خاتمه آنها گذشته و پیمانکار مفاصا حساب سازمان تأمین اجتماعی را اخذ ننموده و بابت حق بیمه قرارداد بدهی قطعی داشته باشد، سازمان تأمین اجتماعی می تواند بدهی پیمانکار را از کارفرما مطالبه و دریافت نماید. بدین لحاظ کارفرما بمنظور جلوگیری از عملیات اجرائی مکلف است حداکثر ظرف مهلت بیست و پنج روز از تاریخ ابلاغ بدهی ۵% سپرده بیمه و قسط آخر پیمانکار را به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز و مراتب را کتباً به سازمان مذکور اعلام نماید، در غیر اینصورت سازمان مزبور می تواند با صدور اجرائیه و بازداشتنامه بر علیه کارفرما کل بدهی پیمانکار را از وی وصول نماید.
 • ۳ – نظر به اینکه طبق بخشنامه ۱۴جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی حق بیمه قراردادهایی که:
  الف- در اجرای آن تهیه مصالح مصرفی کلاً بعهده و هزینه پیمانکار می باشد و یا موضوع قرارداد ارائه خدمات بوده و نوع کار ایجاب می نماید که کلاً بصورت مکانیکی انجام گیرد به میزان ۷.۸ درصد (حق بیمه و بیمه بیکاری ) ناخالص کل کارکرد می باشد( مراتب قبلاً طی بخشنامه شماره ۳۸۴۰۹۵/۷۳۰ مورخ ۳۰/۱۰/۸۷ اعلام گردیده)، لذا لازم است ترتیبی اتخاذ گردد که قسط آخر نگهداری شده از پیمانکاران طرف قرارداد در قراردادهایی که مصالح به عهده پیمانکار و یا کلاً به صورت مکانیکی انجام می گیرد کمتر از ۲.۸ درصد ناخالص کل کارکرد نباشد.
  ب- حق بیمه کل قراردادهای دستمزدی و خدماتی غیر مکانیکی که تهیه مصالح و تجهیزات بعهده کارفرما بوده به میزان ۱۶.۶۷ درصد(حق بیمه و بیمه بیکاری ) ناخالص کل کارکرد می باشد، بنابر این در اینگونه قراردادها نباید قسط آخرکمتر از ۱۱.۶۷ درصد ناخالص کل کارکرد قرارداد مربوطه باشد.
 • ۴ – شایان ذکر است که طبق بند «۳» بخش چهارم فصل چهارم بخشنامه ۱۴ جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی در صورتی که میزان ۵% سپرده حق بیمه و آخرین قسط پیمانکار نزد کارفرما که به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز گردیده کمتر از بدهی پیمانکار باشد، کارفرما مسئولیتی جهت پرداخت آن ندارد و سازمان تأمین اجتماعی جهت وصول باقیمانده مطالبات خود باید علیه پیمانکار اقدام نماید.

تکالیف کارفرما در کسر حق بیمه تامین اجتماعی از قرارداد پیمانکاری

بر اساس ماده ۳۸ قانون بیمه تأمین اجتماعی در کلیه قراردادها و پیمانها و همچنین خدمات ارائه شده ؛

کارفرما بایستی ۵% از هر صورت وضعیت پرداختی و قسط آخر قرارداد را به عنوان سپرده بیمه کسر و به ترتیب زیر عمل نماید :

 • ۱- چنانچه پیمانکار مفاصا حساب مأخوذه حق بیمه مربوط به قرار داد منعقده را ارایه نماید می بایستی سپرده مکسوره و قسط آخر(بشرح بند ۳) به ایشان پرداخت و تسویه گردد.
 • ۲- طبق تبصره الحاقی به ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی و آئین نامه اجرایی مربوطه در مورد قراردادهایی که حداقل یکسال از تاریخ خاتمه آنها گذشته و پیمانکار مفاصا حساب سازمان تأمین اجتماعی را اخذ ننموده و بابت حق بیمه قرارداد بدهی قطعی داشته باشد، سازمان تأمین اجتماعی می تواند بدهی پیمانکار را از کارفرما مطالبه و دریافت نماید.
 • بدین لحاظ کارفرما بمنظور جلوگیری از عملیات اجرائی مکلف است حداکثر ظرف مهلت بیست و پنج روز از تاریخ ابلاغ بدهی ۵% سپرده بیمه و قسط آخر پیمانکار را به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز و مراتب را کتباً به سازمان مذکور اعلام نماید، در غیر اینصورت سازمان مزبور می تواند با صدور اجرائیه و باز داشتنامه بر علیه کارفرما کل بدهی پیمانکار را از وی وصول نماید.

۳- نظر به اینکه طبق بخشنامه ۱۴جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی حق بیمه قراردادهایی که:

الف- در اجرای آن تهیه مصالح مصرفی کلاً بعهده و هزینه پیمانکار می باشد و یا موضوع قرارداد ارائه خدمات بوده و نوع کار ایجاب می نماید که کلاً بصورت مکانیکی انجام گیرد به میزان ۷.۸ درصد (حق بیمه و بیمه بیکاری ) ناخالص کل کارکرد می باشد( مراتب قبلاً طی بخشنامه شماره ۳۸۴۰۹۵/۷۳۰ مورخ ۳۰/۱۰/۸۷ اعلام گردیده)، لذا لازم است ترتیبی اتخاذ گرددکه قسط آخرنگهداری شده از پیمانکاران طرف قرارداد در قراردادهایی که مصالح به عهده پیمانکار و یا کلاً به صورت مکانیکی انجام می گیرد کمتر از ۲.۸ درصد ناخالص کل کارکرد نباشد.

ب- حق بیمه کل قراردادهای دستمزدی و خدماتی غیر مکانیکی که تهیه مصالح و تجهیزات بعهده کارفرما بوده به میزان ۱۶.۶۷ درصد(حق بیمه و بیمه بیکاری ) ناخالص کل کارکرد می باشد، بنابر این در اینگونه قراردادها نباید قسط آخرکمتر از ۱۱.۶۷ درصد ناخالص کل کارکرد قرارداد مربوطه باشد.

۴- شایان ذکر است که طبق بند «۳» بخش چهارم فصل چهارم بخشنامه ۱۴ جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی در صورتی که میزان ۵% سپرده حق بیمه و آخرین قسط پیمانکار نزد کارفرما که به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز گردیده کمتر از بدهی پیمانکار باشد، کارفرما مسئولیتی جهت پرداخت آن ندارد و سازمان تأمین اجتماعی جهت وصول باقیمانده مطالبات خود باید علیه پیمانکار اقدام نماید.

در صورتی که در زمینه مفاصا حساب بیمه و قرارداد پیمانکاری نیاز به مشاوره تلفنی تخصصی دارید از طریق صفحه اصلی سایت بیدبرگ درخواست مشاوره خود را ثبت کنید

[button-green url=”https://www.bidbarg.com/?cd=&b=WP12619″ target=”_blank” rel=”nofollow” position=”center”]دریافت مشاوره تلفنی[/button-green]

سازمان بیمه تامین اجتماعی

مرادی
 • برای لوله کشی گاز چجوری باید این ماده رو اعمال کرد
  (۴)
Overall
۴
بررسی کاربر
۰ (۰ رای)
در حال ارسال

2 دیدگاه ها

 1. محمد حسن سپتامبر 24, 2019
  • منتخب مقالات بیمه سپتامبر 24, 2019

ارسال یک پاسخ

اسکرول به بالا