آدرس دقیق کارگزاری های بیمه تامین اجتماعی

در جدول زیر آدرس کارگزاری های تامین اجتماعی را به تفکیک استان وشهر ملاحظه می نمایید.

اموری که کارگزاری های تامین اجتماعی در حال حاضر انجام می دهند:

  1. تعویض دفترچه بیمه ( صدور اولین دفترچه بیمه فقط از شعبه بیمه پردازی امکان پذیر می باشد)
  2. تمدید دفترچه بیمه
  3. ثبت نام بیمه اختیاری و خویش فرما
  4. پیگیری امور مربوط به بیمه های اختیاری و خویش فرما

برای مشاهده لیست شعب تامین اجتماعی هر استان بر روی آن کلیک نمایید .

استانشهرشعبهکد کارگزاریآدرس کارگزاریتلفنفکس
تهران٣١١٣خ شوش شرقی، خ شهید رحیم پیمانی، پلاک ١١٢، طبقه همکف٣٣١٣٢٩٨۴ و ٣٣۵۶١١۴٨٣٣١٣۵٢۵٣
تهران۴۵٠خیابان دماوند –ایستگاه فرودگاه – موسسه الهادی پ١٠۴٨٧٧۵۴۵۶٣١٧٧۵۴٣٢٩۵
تهران۵٣٧خیابان خاوران – روبروی پارک عسگر آباد-جنب مسجد حضرت عباس-پ ٣۶٠٣٣۶٨۵٢٢٧٣٣٠٣٧١۴٠
تهران٨۴٨میدان مخبرالدوله – سعدی شمالی – چهارراه منوچهری – نبش کوچه دیبا – طبقه فوقانی بانک تجارت – پلاک ٣٠٣٣١١۶۴۴٩٣٣٩٣٠٣۶٨
تهران٨۴خیابان جمهوری- ابتدای خیابان ظهیر الاسلام – مقابل کوچه خاورمیانه- طبقه فوقانی پلاک ٢٣٣٣٩۶٠٧٧٠٣٣٩۶٠٧۵۴
تهران٩١٠بزرگراه رسالت، بین مجیدیه و بنی هاشم – پلاک١١٧٢- طبقه اول٢٢۵٣٠٧٢۵٢٢۵٣٠٧٢۵
تهران١٣٣خ سهروردی شمالی- بین اندیشه یک ودو – ساختمان زیبا- طبقه فوقانی بانکرفاه٨٨۴۵۵١١۴٨٨۴۵۵۶٢۶
تهران١٢٩٢میدان شوش- خیابان فدایان اسلام- بعد از پل بعثت- خیابان فرزانه- پلاک ٢٠۵- طبقه دوم٣٣۶٠۶٠٩٠و ٩٢٣٣۶٠۶٠٩١
تهران١۶۴١تهرانپارس – خ ١۵٨ شرقی (برخیابان رسالت)- تقاطع چهاراه تیرانداز – پلاک ١١٠ طبقه همکف- کدپستی: ١۶۵۴۶٧٣۶۶١٧٧٨٨٧٧۶۵٧٧٧٢١۴٩٢
تهران٩۴خیابان دماوند- بعد از پل خاقانی به سمت شرق جنب آزمایشگاه شاهنگیان – پ٢۵۴ مقابل خ ١٠٣٧٧۴٠٩٧٨٧٧٧۴١۵١٨۶
تهران١٩۴۵خ استاد نجات الهی (ویلای سابق) –پایین تر از سمیه -پلاک ۶۴ – ساختمان ٨٨ – طبقه همکف٨٨٩٢١٢۶٢-٣٨٨٩٢١٢۶۴
تهران٢٠١٩خ پیروزی – بین خ ٣و۴ نیرو هوایی جنب ایستگاه مترو نیرو هوایی پ ٧٩٧٧۴٠١٩۶٠-٢٧٧۴٧۴۵۴۴
تهران٢١١١۶میدان امام خمینی -خ باب همایون-کوچه جناب – پلاک ۶ پاساژ صوراسرافیل واحد ١٠٨ کد پستی ١١١۴٨٣٨٧۶١٣٣١١۴٩٨٣٣٣٩۵۶٣۵۶
تهران٢٢٩خ قائم مقام فراهانی- بالاتر از مطهری- روبروی تهران کلینیک -کوچه۶ -پ٢۴ طبقه دوم٨٨۵۴۵٨٩٨٨۵٢٩٧٨٧٩
تهران۵۵خیابان شهید بهشتی – خیابان وزرا – نبش کوچه هشتم– پلاک ٢ طبقه زیر زمین٨٨۵۵۵١۴٧-٨٨۵۵۵٠٨٢٨٨۵۵۵١۴٧
تهران٢٣۴۶خ وحدت اسلامی – چهارراه ابوسعید – اول خ ١۵ خرداد غربی – پلاک ٨۶۵۵۵۶٢٢٣٢٨۵۵١۵١٢۴۶
تهران٩٠خ ١۵خرداد شرقی- بعد از پل نوروزخان-پلاک ۶١۴ طبقه اول۵۵۵٨٣٠۴١-٢۵۵۵٨٣٠۵۴
تهران٢۴١٢فلکه دوم تهران پارس – اول فرجام – ضلع جنوبی خ فرجام اولین ساختمان پلاک٢ طبقه اول بالای همکف٧٧٧٢٢۵۵٣-۴٧٧٧٢١٨٩٩
تهران٧١تهرانپارس، خ١٩۶شرقی-بعد از میدان شاهد -پ۶١ – طبقه همکف٧٧٣٩٣٧٣٠٧٧٣٩٣٧۴٠
تهران٢٩١٨خ شریعتی، جنب سینما سروش، ساختمان ٢۶٣، طبقه همکف٧٧۶۴۴٣۴٣٧٧۵٠٠١٨۵
شمیران٣٣شریعتی ،نرسیده به دولت – ساختمان البرز- طبقه اول٢۶۶٠٠٨١٣-۴٢۶۶٠٠٨١١
شمیران١٢۶شمیران، میدان قدس، اول خیابان شهید باهنر (نیاوران)، جنب پارکینگ شهرداری٢٢٧٢٣٨٠٠-١٢٢٧٣٣٠۶٨
شهرری١۶شهرری، خ ورامین ،نرسیده به میدان معلم، نبش خ نبی پور، پلاک ١٨٠٣٣٧۴۶٣۴٣٣٣٣٨٨۵۴٩
اسلامشهر١۴٢اسلامشهر، ابتدای خیابان آیت اله کاشانی – پ ١- طبقه فوقانی -نمایندگای کرمان خودرو۵۶١۵٢٣٨۵۵۶١۵٢٣٨۵
پاکدشت٧٩ابتدای شهرستان پاکدشت- بلوار شهید قمی- خیابان نقشینه ١٣٣۶٠۴۶١١١-٣۶٠۴۶٢٢٢٣۶٠۴۶١١١-٣۶٠۴۶٢٢٢
رباط کریم٣٠رباط کریم – جاده اصلی رباط کریم به سمت اسلامشهر – روبروی شهرداری – طبقه همکف شورای شهر۵۶۴٣٩۶٠٠۵۶۴٣٩٩٠٠
بهارستان٧٧بهارستان – گلستان- نرسیده به فلکه اول- جنب بانک کشاورزی۵۶۴٣٩٧٨٠۵۶۴٣٩٧٨٠
رودهن٩٧جاده دماوند، منطقه صنعتی خرم دشت، بلوار اصلی خرم دشت، بعد از خ اول غربی، پلاک ٢٢۶ و ٢٢٨٧۶٢١٧٣١٢-٧۶٢١٧٣١٣-٧۶٢١٧٣١٣
شهرقدس١٣٨شهرقدس، بلوار ۴۵ متری انقلاب-طبقه فوقانی بانک صادرات-پ ١٣٠۴۶٨٧٣٠٣٨-۴۶٨٧٣٣٢۴۴۶٨٧٣٣٢۴
شهریار۵٧شهریار – میدان معلم- روبروی داروخانه دامپزشکی پلاک ١٧۶۵٢٧١٨٨٩-۶۵٢٧١٩١١۶۵٢٧٨٨٨٩-۶۵٢٧١٩١١
ورامین١٣٩ورامین، خ شهید باهنر، جنب ژاپن باطری، پلاک ١٢۶٣۶٢٩٩٩٠۴-۵٣۶٢٩٩٩٠۴-۵
تهران١٢٣میدان انقلاب – خ شهید منیری جاوید – پلاک ٣٩ – طبقه اول شمالی – واحد ٢ – کدپستی: ١٣١۴٩۶٣١١۶۶۶٩٧۴۶٣٧۶۶۴٧٩٩٠٢
تهران٩٣طالقانی غربی، نرسیده به میدان فلسطین، چهارراه سرپرست، پلاک ۵٢٨، طبقه دوم۶۶۴١٢٨٢٧۶۶۴١٢٨٢٧
تهران٢۵٢خ کارگر جنوبی، چهارراه لشگر، خ کمالی، پلاک ٨٢۵۵۴٢۵۵۶٨۵۵۴٢۵۵۶٨
تهران۶١میدان شمشیری (سه راه آذری)، طبقه فوقانی،بانک رفاه، شعبه غرب، پلاک ٢٣٩۶۶۶٩٠٨۶٩۶۶٢٨٨٣۵٩
تهران٧٢۶خ رودکی – نرسیده به خ مرتضوی – پلاک ١٢ – بالای مغازه کبابی۶۶٣٧٧۵٠٩۶۶٣٧٧۵١٠
تهران١٠۵خیابان کمیل، روبروی خیابان کارون، کوچه عدالت – پلاک١-بالای داروخانه ک پ ١٣۵٣٨٨۴٨٨٨۵۵٧٠٩٠١٢۵۵٧۶۶١٧۴
تهران١٠۶٠چهاردانگه- بلوار فارسیان- پلاک ١٢٢- جنب شعبه ١٠ تهران۵۵٢٧۴٩٩١۵۵٢٧۴٩٩٠
تهران١١۵۴نازی آباد – بازار دوم – خ نیکنام شمالی – خ احدی غربی – پلاک ١۵١۵۵٣٠٢٠۴۴۵۵٣٠٢۴۴٣
تهران١٣١٧خ آزادی- جنب وزارتکار- مسجد امام زمان- کوچه شهید شکاری پلاک ١٣۶۶۵٩۵٩٩١۶۶۵٩۶٠١٠
تهران١٠۴خ آزادی، بین خ خوش شمالی ونمایندگی-ضلع شمالی خیابان آزادی-بالای بانک ملت خوش شمالی -طبقه دوم واحد٧۶۶٩۴٨٢٢۴۶۶۵۶٧٣٧١
تهران١۴٨٧کیلومتر ١٢اتوبان کرج-آزادشهر-خ گودرزی -خ هشتم غربی -پ ٢٧۴۴١٩٠٧٨۶۴۴١٨١۶٠٧
تهران١۵١٣٧مهرآباد جنوبی، خ کوسه لو پلاک ٧٢- طبقه زیر زمین۶۶٢٨۶٠٣٠۶۶٢٨۶٠٣٠
تهران١٧١١۵تهرانسر، شاهد غربی-جنب پاساژ تجاری تهرانسر۴۴۵١۶٠٨٨۴۴۵١۶٠٨٨
تهران١٨٣٢یوسف آباد-خ سیدجمال الدین اسد آبادی- ابتدای خ یازدهم-پ٣٨واحد٢٨٨١٠٣۵٠٩٨٨١٠٣۵٠٨
تهران١٢۴میدان ولیعصر- ضلع شمال غربی-مرکز خرید اهداءدرب شرقی -طبقه اول-واحد۵٨٨٨٩٣٣٣۴٨٨٩٠٢۵۴۵
تهران٢۵٣٨خیابان آفریقا -کوچه دامن افشان- پلاک ١ طبقه اول -واحد ۵٨٨٨٨۶٠٨۶٨٨٨٨٠٢۶٢
تهران۵٩خیابان سعادت آباد – بلوار دریا – بعد از چهارراه مسجد قدس –ابتدای خ خوردین – درب شرقی مسجد قدس – جنب آتش نشانی پ ۴ ک پ ١۴۶۶٩٩٨۶۵٧٨٨۵٧٨٩٠٢٨٨٣٧۶۴١٨
تهران٢۶۵٣خ ٣٠تیر-روبروی موزه آبگینه- کوچه مصری پور – پ ١ واحد١۶۶٧٢۴۶٠۴۶۶٧٢۴۶٠۴
تهران٢٨۶خ آیت اله کاشانی-بین میدان نور و تقاطع بلوار شقایق- روبروی پارک نونهالان نبش کوچه یکم- پلاک ۶- طبقه همکف۴۴٠٨٧٨٠٧۴۴٠٧٩٣۵۶
تهران۵١فلکه دوم صادقیه – بلوار آیت اله کاشانی – روبروی پمپ بنزین طبقه اول سایپا۴۴٠١٨٣٢۴۴۴٠٩٧٠٢١
فردیس۴٠فردیس- بعد از سه راه حافظیه خ شهیدداوری،نبش ک آزادگان پ١٣۴٩ کد پستی ٣١٧۵٧٣۴۴١٣- روبروی بانک مسکن طبقه همکف٠٢۶-٣۶۶٢٠۵۴۴
٠٢۶-٣۶۶٢٠۵۴١
٠٢۶-٣۶۶٢٠۵٣٢
محمد شهر٣٢٠کرج- میدان شهید فهمیده -اول خ آسیاب برخی٠٢۶-٣٢٧۵۵٢۵۶٠٢۶-٣٢٧١۵٢۵۶
کرج١۵٨کرج- پل آزادگان- ۴۵متری کاج- نرسیده به سه راه عظیمیه -جنب نمایشگاه اتومبیل رضایی٠٢۶-٣٢۵۵٧٣٠۴٠٢۶-٣٢۵۵٧٢٨٣
کرج٢٢۵کرج حصارک- بعد از خ المهدی- طببقه فوقانی بانک صادرات٠٢۶-٣۴۶٠٩۵١۵-٧٠٢۶-٣۴۶٠٩۵١۶
هشتگرد١۴۴هشتگرد-ابتدای بلوار ولفجر-کوچه زیتون- طبقه زیرین پست بانک٠٢۶-٣۴۶٠٩۵١۵-٧٠٢۶-٣۴۶٠٩۵١۶
تبریز١۴٢تبریز- شهرک پاغچیان -میدان قائم -٢۴ متری توحید پلاک ٧۶۴٠۴١-٣٢۶۶٨۵۶۵٠۴١٣٢۶۶٨۵۶۵
تبریز٢٨٣تبریز- خ قطران شمالی نرسیده به شعبه ٢ سازمان تامین اجتماعی٠۴١-٣٣٣٢٠۴٨٢٠۴١-٣٣٣٢٠۴٨٢
تبریز٣٨۶تبریز- خ آزادی- گلگشت – ماندانا- کوی لاله٢ پلاک١٨۴٠۴١-٣۴٧۶٢۶٠٠٠۴١-٣۴٧۵٢۵١١
تبریز۴٣٩تبریز- چهارراه مارالان -ضلع جنوبی شرقی -ساختمان عباس زاده -همکف -پلاک ١٠۴١-٣٣٣٧۵۴۴۶٠۴١-٣٣٣٧۵۴۴۶
تبریز۵٩١تبریز -خ گلگشت -کوی ماندانا- کوچه لاله ٢- پلاک ١٨٩٠۴١-٣٣٢٧٢٧۴٨٠۴١-٣٣٢٧٢٧۴٨
خسروشهر٧آذربایجان شرقی، خسروشهر، خیابان امام شمالی، میدان ساعت،اول خ شهید کلانتری- پلاک ١٠۴١-٣٢۴۴٠۵٨٠-٢٠۴١-٣٢۴۴١١٣۵
ارومیه١٨٨ارومیه – خیابان باکری- روبروی خیابان دانش٠۴۴-٣٢٢٣٩٣٣٢
٠۴۴-٣٢٢٢٩۵١٨
٠۴۴-٣٢٢۴٣۶١٢
ارومیه١١١٧ارومیه، خ ولفجر یک، اول کوی مخابرات، کارگزاری شماره ١١٧٠۴۴-٣٣٣۶٧٣٢۵٠۴۴-٣٣٣۶٧٣٢۵
ارومیه٢١١١ارومیه، خ ولیعصر، سه راه مجاهد – ساختمان پست شهید قندی٠۴۴-٣٢٧۵۵٣٧٩٠۴۴-٣٢٧۵۵٣٧٨
ارومیه٢١٢٧ارومیه، فلکه مدرس، اول بلوار شهید باهنر،کاشی ٢١-٢٣ نرسیده به اداره کل محیط زیست، کارگزاری شماره ١٢٧٠۴۴-٣٣٨٢٠٠١٠٠۴۴-٣٣٨٢١٧٩٧
مهاباد١٠١مهاباد، خ طالقانی شرقی -روبروی دادگستری-کارگزاری شماره ١٠١٠۴۴-۴٢٢۴۴۵۴٧٠۴۴-۴٢٢۴۴۵۴٧
کارگزاری سازمان بیمه تامین اجتماعی در استان اردبیلاردبیل١٢٨اردبیل – اول خیابان معادی پایین تر از بانک رفاه کوچه معادی ٣ پلاک ۵٠٠۴۵-٣٣٢۴٢٨١٩٠۴۵-٣٣٢۵١٠۶۶
اصفهان١۶٧خ سجاد- نرسیده به گلستان شهدا٠٣١١-٣۶۶٢١۶٩٨٠٣١١-٣۶۶١٧۵٢۵
اصفهان٢٣۵خ امام خمینی بین چهار راه امام رضا وتابلوخانه اصفهان -جنب چاچخانه یاسمین و ایران خودرو-طبقه زیرزمین-ساختمان ١١٠٠٣١١-٣٣٣٣۴٧٨۶٠٣١١-٣٣٣٢۵۴۶۶
اصفهان٣٢٢اصفهان- خ بزرگمهر -خ شهید مفتح -جنب بانک ملی٠٣١١-٣٢٢٧۴۵٣٠٠٣١١-٣٢٢٧۴۵٣٠
اصفهان۴۵اصفهان، میدان امام حسین (دروازه دولت ) ساختمان جهان نما طبقه اول پلاک ١٧٠٣١١٣٢١٢١٠٨٣٠٣١١-٣٢١٢١٠٨۴
اصفهان۵١٢٠اصفهان، سه راه سیمین، بلوار کشاورز، نرسیده به مسجد انبیاء، جنب دفتر مسافرتی سپهر گشت٠٣١١-٣٧٧۶٩۵۵٠٠٣١١-٧٧۶٩۵۵٠
باغبهادران۶۶اصفهان، شهرستان باغبهادران میدان انقلاب- روبروی بخشداری٠٣٣۵-۵٢۵٠۵۶٧٠٠٣٣۵-۵٢۵٠۵۶٧١
خوراسگان١٠٧خوراسگان، خ جی، بالاتر از خ شهید رجایی، مقابل خ شهدای ابر، نبش کوچه پیرکمالی٠٣١١-٣۵١٢٠٣٨٧٠٣١١-٣۵٢١٠٣٨٧
شاهین شهر١١٩شاهین شهر، بلوار شهید مطهری، فرعی ٢ شرقی، پلاک ۵٢٠٣١٢-۴۵٢٢١٨۴١٠٣١٢-۴۵٢٢٢٨١٠
شهرضا٩٨شهرضا-خ شهید بهشتی جنب بانک سرمایه٠٣٢١-۵٣٢٣٩٣٩٩٠٣٢١-۵٣٢٣٩٣٩٩
مبارکه١٠۶مبارکه، بلوار نیکبخت،مقابل نمایندگی مزدا-کارگزاری شماره ١٠۶٠٣٣۵-۵٢۴٢٣۵۶٠٠٣٣۵-۵٢۴٢٣۵۶٠
نجف آباد١٠٨نجف آباد، چهار راه شیخ بهایی -اول خیابان ١٧ شهریور شرقی-کارگزاری شماره ١٠٨٠٣٣١-۴٢۶١٧۶٨٣٠٣٣١-۴٢۶۴٧٠۵٠
کاشان٩٩کاشان، میدان ١۵ خرداد ابتدای خ طالقانی جنب موسسه مالی کوثر ساختمان جواد الائمه٠٣۶١-۵۵۴٧١٩١١٠٣١۶-۵۵۴٧١٠٠٠
کاشان١٢٨کاشان، میدان کمال الملک، جنب بانک رفاه، کارگزاری شماره ١٢٨٠٣۶١-۵۵٢٢۵١٩۶٠٣۶١-۵۵٢٢۵١٩۶
کارگزاری سازمان بیمه تامین اجتماعی در استان چهارمحال و بختیاریشهرکرد١٣۴شهرکرد، خ ولیعصر جنوبی- مجتمع غدیر- طبقه دوم پلاک ١٠٧و١١٩٠٣٨١-٢٢٧٨۴۵۴٠٣٨١-٢٢٧٢۴۵۴
کارگزاری سازمان بیمه تامین اجتماعی در استان خراسان جنوبیبیرجند١١بیرجند – خ مدرس- ٢٠ متری – سوم شرقی- پلاک ٧٣/١٠۵۶١-۴۴٣٢۵١٠۵۶١-۴۴۴١٣١٧
سبزوار۶٩سبزوار، خیابان چهل متری شهید چمران ، نبش چهارراه قند وشکر، پ ١٧٧ کد پستی٠۵١-۴۴٢٢۶۴۵٧٨٠۵١-۴۴٢۴٠٨٣۶
طوس٧۶بزرگراه آسیایی، مقابل پلیس راه امام هادی، خ شهید حشمتی، مقابل مخابرات خاتم الانبیاء، کارگزاری شماره ٧١٠۵١-٣۶۶۵۵٣٩٩٠۵١-٣۶۶۵۵٣٩۴
مشهد١٨۵مشهد –بلوار بعثت- بعثت ١٠ -پلاک ٩٢٠۵١-٣٨۴۵٣٩۵٠-٢٠۵١-٣٨۵١۵۴٠
مشهد٢۴٣مشهد – خ شهید هاشمی نژاد –جنب هاشمی نژاد ١٩-٠۵١-٣٢٢۴۴۴٧١-٣٠۵١-٣٢٢٢٢۵۴٣
مشهد٣٣١مشهد ، صیاد شیرازی ٨- زیر زمین مسجد٠۵١-٣٨٩٢٧٧۶۵و٨و٩٠۵١-٣٨٩٢٧٧۶۵
مشهد۴٧۵خ ملک الشعرای بهار-١٢-پلاک۵٨٣٠۵١-٣٨۵۴٢۶٧١
٠۵١-٣٨۵۴١١١۶
٠۵١-٣٨۵٢١٧٩٧
مشهد۵١۴٠مشهد، بلوار مصلی، مصلی ٣، پلاک ۵٠٠۵١-٣٣۶۵۴٣٢٨٠۵١-٣٣۶٩٠٣٧٠
مشهد۶١۴١مشهد – بلوار صد متری حدفاصل میدان امام حسین و میدان بار نوغان، مقابل پارک فجر٠۵١-٣٧٣۴٠۶٠١٠۵١-٣٧٣۴٠۶٠٢
اندیمشک٧٢اندیمشک، خیابان شهید روشنی، پلاک ٢٩۵، بین انقلاب و میدان شاهد٠۶۴٢-۴٢٢٨۵٧٣٠۶۴٢-۴٢٢٨۵٧٣
اهواز٢۶۵اهواز- امانیه – خ مدرس- تقاطع منصفی- ساختمان خورشید تابنده٠۶١١-٣٣۶٠۵١۵٠۶١١-٣٣۶٠۵١۵
اهواز٣٨٠اهواز- خ ادهم- نبش شهید اهوازیان- پلاک ٩٠٠۶١١-٢٢١٩٣١۶٠۶١١-٢٢١٩٣١۶
دزفول١٠٩دزفول- خ فردوسی- بین سعیدی و منتظری٠۶۴١-٢٢٧٢٠۴۴٠۶۴١-٢٢۶٣٧٢١
٠۶۴١-٢٢٧٢٠۴۴
کارگزاری سازمان بیمه تامین اجتماعی در استان زنجانزنجان١١٣٢زنجان، میدان هنرستان، خ خرمشهر، نرسیده به میدان هنرستان جنب بانک تجارت پلاک ٢٣ ط فوقانی تالار گلریز٢٠٢۴-٣٣٧٧٨٨٩۴-۵٠٢۴-٣٣٧٧٨٨٩۴
سمنان٣۶سمنان، خیابان قدس، خیابان تامین اجتماعی، روبروی اداره کل تامین اجتماعی استان سمنان، کوچه کومش گستر٠٢٣-٣٣٣۴٢۵۴٠٠٢٣-٣٣٣۴٨۵۴۴
شاهرود١٢٣شاهرود، میدان بسیج – بلوار هلال احمر- نبش هلال احمر یکم- روبروی شعبه تامین اجتماعی٠٢٣-٣٢٣۴۴٣۶٣٠٢٣-٣٢٣۴۴٣۶۴
دامغان١٠٣دامغان – خ شهدا – بعد از تقاطع باغ جنت٠٢٣-٣۵٢۶٠٧٠۵٠٢٣-٣۵٢۶٠٧٠۴
کارگزاری سازمان بیمه تامین اجتماعی در استان سیستان و بلوچستانایرانشهر١٣۶خیابان نورجنوبی- بعداز داروخانه پاستور – بعداز نور ٣۶٠۵۴-٣٧٢٢٣٨۴٩٠۵۴-٣٧٢٢٣٨۴٩
شیراز١٢٧٠٧١١-٢٣٣٧٠٧٧٠٧١١-٢٣۴۶٢٢٧-٩
شیراز٢٩۶شیراز-سی متری سینما سعدی- خیابان اردیبهشت غربی روبروی بیمارستان شفا پلاک ۶٣٠٧١١-٢٣٣۶٧۶١٠٧١١-٢٣٣٧٢۵۵
کارگزاری سازمان بیمه تامین اجتماعی در استان قزوینشهر صنعتی البرز١٠٠شهر صنعتی –خ میر داماد غربی ،مابین سپهر الکتریک واداره اوقاف جنب کیا موتورز ساختمان صنعت (فلکه اول ابتدای خیابان زکریای رازی جنب پمپ بنزین)٠٢٨-٣٢٢۴٣٩٠٣٠٢٨-٣٢٢۴٣٩٠۴٠٢٨-٣٢٢۴٣٩٠٢
قزوین١٧٠خیابان شهدا- بعد از مسجد شیخ الاسلام – جنب رستوران پذیرایی ایران٠٢٨-٣٣٢۴۶۶٧۵٠٢٨-٣٣٢۴۶۶٧۵
کارگزاری سازمان بیمه تامین اجتماعی در استان قمقم١١١٢قم، خ امام، جنب کوچه ٣٩، روبروی مسجد کامکار٠٢۵-٣۶٧٠٠٠٢۵٠٢۵-٣۶٧٠٠٠٢۴
قم٢١٢٩قم، ۴۵متری١۵ خرداد، بین کوچه ۴٨ و ۵٠٠٢۵-٣٧٧٨٩٣٨٣٠٢۵-٣٧٧٧٠٣٣۵
کارگزاری سازمان بیمه تامین اجتماعی در استان کردستانسنندج١۶٢خ حسن آباد- نبالاتر از کمیته امام خمینی ناحیه ٢ سنندج٠٨٧١-٣٢٣٠٣٨-٣٢٣٢۴٢١٠٨٧١-٣٢٣٢۵٨٣
کرمان١٢١کرمان، خ شهید باهنر (ماصریه سابق)- ابتدای خیابان شهید ایرانمنش٠٣۴-٣٢٢٣٩٣٣۶-٣۵٠٣۴-٣٢٢٣٩٣٣٧
کرمان٢٧۴کرمان – خیابان سعدی روبروی مجمع امور صنفی٠٣۴-٣٢٢۶٠١۵۴٠٣۴-٣٢٢٣٨٨٠٧
جیرفت١١٠جیرفت – خ مصطفی خمینی جنوبی بعدازخدمات درمانی٠٣۴-۴٣٢١٣٧٣٢٠٣۴-۴٣٢١٣٧٣٢
کرمانشاه١١١٨کرمانشاه، خ معلم شرقی، روبروی پاساژ تجاری اداری سریری، کارگزاری شماره ١١٨٠٨٣-٣٧٢٨١٣۵۶٠٨٣-٣٧٢٨١٣۵۶
کرمانشاه٢٧٣کرمانشاه، خ عشایر جنب پیروز گاز ساختمان بهمنی نرسیده به تامین اجتماعی٠٨٣-٣٨٢۵٧٠٩۵٠٨٣-٣٨٢۵٧٠٩٣
کرمانشاه٣٨کرمانشاه، بلوار گلها، ایستگاه طالقانی، مقابل بانک صادرات و رفاه کارگران، پلاک ١۴٧٠٨٣-٣۴٢٣١۴٢٣٠٨٣-٣۴٢٣١۴٢٣
کارگزاری سازمان بیمه تامین اجتماعی در استان کهکیلویه و بویراحمدیاسوج٩۵یاسوج- خ معلم- کوچه دانش آموز- پلاک ٢٨٠٧۴-٣٣٢٢۴٩٩٩٠٧۴-٣٣٢٠٢٣۶
گرگان١۶٨گرگان- خ پاسداران -کوچه پارک- جنب محیط زیست گرگان٠١٧١٧-٢٢٢٢٢٨٢٠١٧١-٢٢٣٧٩٠٨
گرگان١١٢۵گرگان – میدان شهید نامجو – خ دوم لشگر -جنب اتاق بازرگانی گرگان٠١٧١-٢٢٢۵٧٨٠٠١٧١-٢٢٢٩۶٧٧
انزلی١۴انزلی، میان پشته، خیابان تکاوران، جنب دفتر اسناد رسمی ٩٩، طبقه اول٠١٨١-۴٢١۵٣٣٨-٩٠١٨١-۴٢١۵٣٣٧
رشت١١٣رشت، خیابان طالاقانی – سه راه معلم – مقابل بلوار معلم٠١٣١-٢٢۴٧۶۵١-٣٠١٣١-٢٢۵٣۵٢۵
لاهیجان۴لاهیجان- خ کاشف شرقی- نبش کوچه ١٨- جنب تعمیرگاه سامسونگ٠١۴١-٢٢٣۵۵٨۶-٢٢١١١٢١٠١۴١-٢٢١١١٢١
شهید ربانی٢۶١رشت – م فرهنگ – روبروی کلینیک تامین اجتماعی شماره ١ رشت – داخل کوچه بن بست٠١٣١-٣٢٣٨۵۴۶ , ٣٢٣٨۵۴٣ , ٣٢٣٨۶۴٢٠١٣١-٣٢٣٨۶۴٣
بروجرد٨٩بروجرد، خ شهید باهنر، پلاک ٣/۶١٠۶۶-۴٢۶١۶٩۶۶٠۶۶-۴٢۶١۶٩۶۵
بروجرد١٠٢بروجرد- میدان شهدا٠۶۶-۴٢۶١۴۵۶٩٠۶۶-۴٢۶١۴۵۶٩
خرم آباد١١٣١خرم آباد، میدان ٢٢ بهمن، خ صبا، بین بانک سپه و پست٠۶۶-٣٣٢٣۶۴۵٢٠۶۶-٣٣٢٣۶۴۵٢
خرم آباد٢١٣٠خرم آباد، خ علوی، کوچه شرکت نفت، پلاک ٣، ک . پ ۶٨١۴۶۴۴٣٧٩٠۶۶-٣٣۴٠٧٣٢١٠۶۶-٣٣۴٠٧٣٢١
بابل١٨٢بابل-خ مدرس- بعد از درمانگاه تامین اجتماعی- ساختمان فردوس٠١١-٣٢٣١١۶٩۴٠١١-٣٢٣٣٨٧۴٠
بهشهر١٣۵بهشهر، خ بلوار شهید هاشمی نژاد شرقی ، مقابل هتل بهشهر٠١١-٣۴۵۶٢۴١۵٠١١-٣۴۵۶٢۴١۵
ساری١۴۴ساری –خ شهابی، نبش المهدی، ساختمان سمن، جنب پرده ساری رویا،طبقه زیرزمین٠١١-٣٣١١٧۴١١٠١١-٣٣١١٧۴١٠
ساری٢۴٧ساری – بلوار آزادی – روبروی برق منطقه ای – ابندای خ نفت – جنب بانک سپه٠١١-٣٣٣۵٩٠٠٢٠١١-٣٣٣۵٩٠٠۴
قائمشهر١٧٨قائمشهر- خ تهران – کوچه تیر- ساختماندکتر گرجی – طبقه همکف٠١١-۴٢٢٠٩٢٠٩-١٠٠١١-۴٢٢٠٩٢١١
آمل١۴۵آمل- خ فرهنگ- پاساژ زرشناس-کارگزاری شماره ١۴۵٠١١-۴۴١۵١٢۶١٠١١-۴۴٢۵٩٧٩٠
اراک١۶٣اراک- (میدان سرداران(دروازه تهران) مجتمع اداری – تجاری پارس)٩۴٨٣-۵-٣٨١۴٩٠٨۶-٣٢٢١۶٧۵٢٠٨۶-٣٢٢١۶٧۵٢
اراک٨١اراک- خ قائم مقام روبروی تعاونی مصرف خبازانروبروی بانک ملت ٨-٣٣۵٣-٣٨١۴۶٠٨۶-٣٢٢٣۵٣٣٨٠٨۶-٣٢٢٢٢٠٠٢
اراک٢۶۴اراک- خ شهید بهشتی- ابتدای کوچه شکرایی٠٨۶-٣۴٢٢٠١١٠٠٨۶-٣۴٢٢٠١۴٠
بندرعباس١٢٩بندرعباس –سه راه هتل هما- جنب یخسازی- ساختمان آذین- ط همکف و نیم طبقه بال٠٧۶١-۵۵۵۴٧۴٢٠٧۶١-۵۵۵۴٠٣١
بندرعباس٢٣۴بندرعباس- جنب پایگاه هوایی- کارگزاری شماره٢۴٠٧۶١-۶۶٨٩١۴٩٠٧۶١-۶۶٨٩٠٣۴
ملایر١٢٢ملایر- خ شهدا- میدان زندیه- جنب بانک سپه٠٨۵١-٨٢۵٢١٨٠٠٨۵١-٨٢۶٧٠٨٧٠٨۵١-٢٢۴٣٣١٢
همدان١۴٩همدان- میدان جهاد- پشت بانک ملی٠٨١٣٨٢۶٧٧۴٨٠٨١٣٨٢۶۴٠٧۶٠٨١٣-٨٢۵٢١٨٠
همدان٢١٢١همدان- میدان امامزاده عبداله-ابتدای بلوار علویان- کوچه سنگستانی٠٨١١٢۵١١٧٨٣٠٨١١٢۵١۶٧١١
کارگزاری سازمان بیمه تامین اجتماعی در استان یزدیزد٢۵۶یزد- بلوار مدرس- میدان نماز- ابتدای خ سلیمانی٠٣۵١-۶٢٨١٢۵١٠٣۵١-۶٢٨١٢۴٩

 


سوال بیمه ای خود را در رابطه با بیمه عمر ,  بیمه تامین اجتماعی  , بیمه سلامت , بیمه درمان تکمیلی ( بیمه تکمیلی ),  بیمه شخص ثالث ، قانون کار و …  را در مرجع سوالات بیمه بپرسید.

برای دریافت مشاوره رایگان خرید بیمه می توانید فرم دریافت مشاوره رایگان خرید بیمه را تکمیل کنید تا نماینده بیمه منتخب با شما تماس بگیرند.


فیش پرداخت بیمه ، بیمه اختیاری و مشاغل آزاد

سوابق بیمه

لیست بیمارستان بیمه تامین اجتماعی

شعب سازمان بیمه تامین اجتماعی

آدرس پیشخوان دولت و نمایندگی های بیمه سلامت

بدون دیدگاه

  1. منتخب مقالات بیمه دی ۲۸, ۱۳۹۵

نظرات: