پرسش و پاسخ هایی بیمه تامین اجتماعی و حق بیمه – قسمت دوم

مجموعه پرسش و پاسخ هایی که توسط روابط عمومی اداره کل بیمه تامین اجتماعی استان قم تهیه شده و دانستن آن برای تمام کارفرمایان،بیمه شدگان و مستمری بگیران ارجمند مهم و مفید است.

۲۱- بیمه پردازی افرادی که شاغل در کارگاه های پیک موتوری می باشند چگونه است ؟
افراد شاغل در کارگاههای پیک موتوری مشمول مقررات قانون تأمین اجتماعی بوده و کارفرمایان آنها مکلفند طبق مواد ۲۸، ۳۶ و ۳۹ قانون، لیست و حق بیمه آنان را درمهلت مقرر قانونی به شعب تأمین اجتماعی ارسال و پرداخت نمایند.

۲۲- نحوه بیمه پردازی رانندگان دارای پلاک نارنجی و سفید  (وانت) چگونه است ؟
طبق نظر سازمان هدفمندسازی یارانه ها، رانندگان وانت پلاک نارنجی که نسبت به حمل کالا بین شهرها اقدام می‌نمایند، ملزم به اخذ کارت هوشمند رانندگی از سازمان حمل و نقل پایانه های کشور می باشند و اینگونه افراد که در داخل شهر فعالیت می نمایند (دارندگان پلاک نارنجی )زیر نظر وزارت کشور و دارندگان پلاک سفید داخل شهری تحت پوشش وزارت صنعت ،معدن و تجارت بوده و پروانه اشتغال آنان از سوی مبادی مذکور صادر می‌گردد. قابل ذکر است اطلاعات رانندگان درون شهری (پلاک سفید و نارنجی )جهت بهره مندی از معافیت مربوطه از سوی سازمان هدفمندسازی یارانه ها و رانندگان شاغل در حمل و نقل کالای بین‌شهری توسط سازمان حمل و نقل پایانه های کشور به این سازمان معرفی می‌گردند که با دارا بودن سایر شرایط (کارت اشتغال ویا فعالیت ) می‌توانند از مزایای قانون تأمین اجتماعی استفاده نمایند.

۲۳- آیا سازمان مجاز به اخذ حق بیمه فاصله زمانی که راننده درون شهری از پرداخت حق بیمه خودداری نموده است می‌باشد؟

نظربه اینکه بیمه پردازی رانندگان درون شهری تابع قانون حرف ومشاغل آزاد می باشد لذا در صورت عدم پرداخت حق‌بیمه در برخی ماهها سازمان مجاز به دریافت حق بیمه ماه مربوطه نبوده ودرصورتیکه بیش از سه ماه متوالی از پرداخت حق بیمه خودداری نماید قرارداد مربوطه باطل وبیمه پردازی وی منوط به عقد قرارداد مجدد خواهد بود و سیستم امکان صدور برگه پرداخت جهت اینگونه افراد را منوط به عقد قرارداد جدید می نماید.

۲۴- نحوه اخذ خسارات ماده ۶۶ در مواردیکه کار توسط پیمانکار صورت می گیرد چگونه است ؟
براساس گزارش حادثه تنظیمی و یا رای مراجع صالحه به میزان تقصیر از مقصر یا مقصرین مطالبه می گردد.ضمنآ
طبق نظریه شورای حقوقی سازمان مبالغ دریافتی قبل از اجرای تبصره یک ماده ۶۶ که توسط مقصر پرداخت شده از مبلغ مورد مطالبه قابل کسر خواهد بود.

۲۵- نحوه بهره مندی گارگاههای کشاورزی از قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما به میزان ۵نفرکارگر چگونه است ؟
در اجرای قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان ۵ نفر کارگر مصوب ۶۱/۱۲/۱۶ مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی آن ، بخشنامه ۵ مشترک فنی و درآمد،  دستوراداری شماره ۸۳۳۷/۹۱/۵۰۲۰ مورخ ۹۱/۹/۷ و مکاتبات قبلی مبنی بر اجرای دقیق قوانین و مقررات اعلام می‌دارد: کلیه شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی روستایی وکشاورزی که جنبه تولیدی فنی و صنعتی داشته باشند در صورت احراز سایر شرایط بخشنامه ۵ مشترک فنی و درآمد می‌توانند با رعایت قانون مذکور، از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی تا میزان ۵ نفر کارگر برخوردار شوند. لازم به ذکر است پروانه‌های صنفی صادره از سوی نظام صنفی بخش کشاورزی وانجمنهای صنفی مربوطه نیز به عنوان یکی از مدارک شناخت کارفرمایی محسوب می‌گردند، ضمناً رعایت مفاد بخشنامه ۵مشترک فنی ودرآمد الزامی بوده و کارفرمایان مربوطه می‌توانند با رعایت تبصره ۵ ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۷۸/۴/۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام موضوع بخشنامه ۹ مشترک فنی و درآمد نسبت به بیمه پردازی خود با نرخ کامل حق بیمه اقدام نمایند.

۲۶- نحوه اخذ حق بیمه کارکنان قراردادی شاغل در دستگاههای اجرائی موضوع ماده ۵قانون مدیریت خدمات کشوری چگونه است (مشمول بیمه بیکاری و یا عدم شمول)؟
۱) نظر به اینکه افرادیکه خارج از آئین نامه استخدامی حاکم بر دستگاهها و شرکتهای دولتی تحت عناوین قراردادی، خرید خدمت ، روزمزد، ساعتی و مدت معین در این دستگاهها مشغول به کار می شوند بدون لحاظ نوع شغل (کارگری یا کارمندی) به استناد مفهوم مخالف ماده ۱۸۸ قانون کار، تابع قانون کار هستند، لذا لیست و حق بیمه اینگونه افراد می بایستی بصورت کامل ۲۷% + ۳% بیمه بیکاری به سازمان ارسال و پرداخت گردد.
۲) چنانچه افراد شاغل در دستگاههای اجرائی در چارچوب دستورالعمل بکارگیری و نظام پرداخت کارکنان غیررسمی جذب شده اند و نحوه جذب آنها تحت عنوان (توافق نامه همکاری) و غیره صورت پذیرفته است. لذا به استناد مفاد ماده ۱۸۸ قانون کار مشمول مقررات قانون کار نخواهند بود ولیست وحق بیمه مربوطه می بایست به کسر سه درصد بیمه بیکاری به سازمان ارسال و پرداخت گردد.

۲۷- منظور از فعالیت چاپخانه موضوع ردیف ۱۴فهرست ضمیمه مصوبه شماره ۱۰۶۲۵۴مورخ ۶۹/۲/۱۲ هیات محترم وزیران  کدام فعالیتها می باشد ؟
۱) کارگاههایی که دارای دستگاه افست و چاپ بوده چاپخانه محسوب و در صورت احراز سایر شرایط مقرر در قانون می توانند از معافیت مربوطه بهره مند گردند.
۲) کارگاههائیکه به طراحی کامپیوتری یا فتوشاپ و توسط دستگاههای کپی در حجم و تعداد مختلف اقدام به تکثیر می نمایند چاپخانه تلقی نگردیده و می بایست همانند سایر کارگاهها حق بیمه افراد شاغل را با نرخ کامل به شعبه ذیربط ارسال و پرداخت نمایند.
۳) چاپ سیلک (چاپ روی پارچه و پلاستیک و …..) طی ردیف ۳۸ فهرست اولیه مشمول معافیت بوده لیکن طبق تصویبنامه شماره ۱۰۶۲۵۴ مورخ ۶۹/۲/۱۲ هیأت محترم وزیران از فهرست حذف و می بایست لیست و حق بیمه افراد شاغل را با نرخ کامل حق بیمه ارسال نمایند.

۲۸- نحوه وصول مطالبات سازمان درخصوص کارگاهی که در اجرای ماده ۳۷قانون تامین اجتماعی با دریافت گواهی عدم بدهی وانجام نقل وانتقال کارگاه دارای بدهی قبل از صدور گواهی می باشد چگونه است؟

در خصوص اینگونه کارگاههای می بایست باتوجه به صدور گواهی عدم بدهی و سهل انگاری شعبه مربوطه در خصوص وصول کلیه بدهیهای کارگاه (کارگاههای متشکله در پلاک ثبتی مربوطه )می بایست بدهی قبل از گواهی صادره از بهره بردار قبلی مطالبه گردد. بهره بردار جدید مسئولیتی در قبال بدهی قبل از صدور گواهی ندارد . بدیهی است درصورتیکه نقل وانتقال وفق قانون تسهیل صدور اسناد صورت گرفته باشد در آنصورت متضامناً مسئول پرداخت مطالبات سازمان خواهند بود .

۲۹- با توجه به اینکه شعب پس از انجام فنی وریاضی لیست با نرخ کامل کارگاه را مشمول قانون معافیت تشخیص و با صدور سند اصلاحی اقدام به اعمال معافیت جهت کارگاه در ماه مذکور می نمایند ، نحوه اعمال معافیت در بدهی دولت چگونه است ؟
با عنایت به اینکه با صدور سند اصلاحی، معافیت لحاظ شده جهت کارگاه در بدهی دولت منظور نمی گردد. لازم است اصلاحیه مذکور با تنظیم صورت جلسه انجام و مراتب به اداره کل استان اعلام و استان پس از بررسی و تائید موضوع از نظر اینکه کارگاه مشمول قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم  کارفرما تا میزان ۵ نفر کارگر می‌باشد و اینکه لیست و حق بیمه در مهلت مقرر قانونی ارسال و پرداخت شده و کسر پرداختی بیش از ۱۰% ندارد مراتب را به این اداره کل جهت  منظور نمودن در بدهی دولت  با رعایت دستور اداری شماره ۵۷۵/۹۳/۵۰۲۰مورخ ۹۳/۱/۳۱ منعکس نماید.

۳۰- نحوه اقدام درخصوص کارگاههای مشمول قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان ۵ نفر کارگر که به دلیل عدم دقت کاربر در لحاظ پرداخت کارگاه به هنگام فنی و ریاضی لیست، عدم واریز مبلغ حق بیمه توسط بانک به حساب سازمان (پرداخت از طریق POS و ATM و… ) با توجه به اینکه کارفرما لیست و حق بیمه متعلقه را در مهلت مقرر قانونی به سازمان ارسال و پرداخت نموده است لیکن از شمول قانون مذکور خارج و بابت سهم کارفرما بدهکار شده اند چگونه است؟
ابتدا می بایست با بررسی پرونده مطالباتی و بازرسی تحقیقی صورت گرفته از کارگاه فعالیت عمده و عملی کارگاه بررسی و چنانچه فعالیت کارگاه منطبق با فهرست ضمیمه بخشنامه ۱۴۰، ۱/۱۴۰ و ۲/۱۴۰ باشد و کسر پرداختی بیش از ۱۰% نداشته و موضوع مربوط به قبل از سال ۹۱ نباشد. در آنصورت از طریق اداره کل استان با ارسال تصویر پروانه کسب، بازرسی تحقیقی و پرینت فنی و ریاضی ماه مربوطه و اعلام میزان کمک دولت جهت منظور نمودن در بدهی دولت بارعایت دستور اداری شماره ۵۷۵/۹۳/۵۰۲۰ مورخ ۹۳/۱/۳۱ به این اداره کل اعلام گردد تا پس از بررسی و شمول کارگاه به قانون مذکور، مراتب در بدهی دولت منظور و جهت اقدام آتی مراتب به آن اداره کل اعلام گردد.
لازم به ذکر است درخصوص کارگاههای موضوع ماده ۱۰۳ و بند “و” ماده ۸۰  قانون برنامه پنجم توسعه می‌بایست مراتب چگونگی بهره مندی کارگاه توسط استان بررسی و در صورتیکه کارگاه مشمول استفاده از تسهیلات قانون مذکور با در نظر گرفتن ظرفیت اولیه کارگاه، ثبت معرفی نامه در دفتر شعبه و اشتغال بکار فرد معرفی شده باشد مراتب به ترتیب مزبور با ارائه مستندات باین اداره کل اعلام گردد.
ضمناً درخصوص رانندگان مشمول قانون هدفمندسازی یارانه ها نیز می بایست به ترتیب فوق الاشاره اقدام گردد. لازم به ذکر است موضوعات هر بخش می بایست به تفکیک اعلام گردد. مضافاً اینکه درخصوص رانندگان و مشمولین ماه ۱۰۳ و ماده ۸۰ کسر پرداخت موضوعیت ندارد.

۳۱-کار شما و سازمان مربوطه چیست؟

سازمان تامین اجتماعی یک سازمان بیمه گر است که با دریافت حق بیمه نسبت به ارائه تعهدات قانونی به بیمه شدگان مشمول که شامل درمان، غرامت دستمزد، ازکارافتادگی، فوت، بازنشستگی و بارداری اقدام می کند.

شما می توانید با مراجعه به سایت سازمان تامین اجتماعی به نشانی Tamin.ir اطلاعات بیشتری را کسب کنید.

۳۲- یک راه برای ارتباط مستقیم با مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی اعلام کنید؟

شما می توانید با مراجعه به سایت رسمی سازمان تامین اجتماعی Tamin.ir در قسمت سامانه ۱۴۲ پیام الکترونیکی خود را ثبت و پیگیری کنید.

۳۳-برای گزارش رفتارهای بد برخی از کارمندان کار باید بکنیم؟

شما می توانید انتقادات و شکایات خود را از طریق سامانه ۱۴۲ و یا سامانه پیامکی به شماره ۱۰۰۰۱۴۲۲۵۱ با ذکر اطلاعات دقیق اعلام و پیگیری کنید.

۳۴-اکثر بیمه شدگان تامین اجتماعی از قشر کارگر هستند و سطح تحصیلی آنان هم احتمالا در حد بالا و دانشگاهی نیست و نیاز به راهنمایی جهت احقاق حق خود دارند اما  برخی کارکنان تامین اجتماعی آنگونه که باید راهنمایی نمیکنند.چه باید کرد؟

هر یک از کارمندان شعب مکلف به برخورد مناسب و راهنمایی و مشاوره صحیح به ارباب رجوع می باشند.در مواجهه با اینگونه موارد احتمالی به رئیس شعبه اطلاع دهید. درعین حال در صورت اعلام شعبه مربوطه مراتب قابل بررسی فوری خواهد بود.

۳۵-طبق کدام قانون، به کارکنان پروژه ای که هم بیمه تامین اجتماعی هستند و هم بیمه بیکاری میپردازند ، از مواهب بیمه بیکاری محروم شده اند؟ توافق نامه اسفند ۸۷ ، با چه پشتوانه قانونی بر قانون کار سبقت گرفته و مارا از حقوق حقه محروم نموده است؟

به استناد قانون بیمه بیکاری وآراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری پرداخت مقرری بیمه بیکاری به افرادی که در پروژه ها فعالیت دارند صرفاًدر حالتی امکان پذیر است که فرد در اثنای پروژه بیکار گردد و در سایر موارد مشمول نیست.

۳۶-سلام در مورد سهام عدالت کارگران بخش خصوصی به غیر از کارگران ساختمانی یا فصلی آیا برنامه ای برای اعطای سهام وجود دارد یا خیر؟ وظیفه پیگیری این موضوع با چه سازمانی است؟

سهام عدالت در حیطه اختیارات سازمان نیست برای کسب اطلاعات با تعاونی های سهام عدالت تماس بگیرید.

۳۷-چقدر تا الکترونیکی شدن، بطور قابل قبول، تامین اجتماعی فاصله دارد؟ برنامه ایی برای ارائه الکترونیکی کلیه خدمات سازمان دارید؟ چند سال طول می کشد؟

برنامه کامل برای الکترونیکی شدن سازمان از جمله اطلاعات متمرکز در حال انجام است و در حال حاضر دریافت لیست حق بیمه الکترونیکی،پرداخت حق بیمه بصورت الکترونیکی است و در آینده نزدیک ابلاغ ها و پرونده های بیمه شدگان نیز الکترونیک می شود.

۳۸-چرا سازمان تامین اجتماعی برای احتساب حق بیمه دوران سربازی در سنوات افراد ، از بیمه شده مطالبه پول می کند؟

اخذ حق بیمه بابت احتساب مدت خدمت نظام وظیفه براساس مقررات قانونی انجام می پذیرد که به نسبت ۳۰/۷ سهم بیمه شده و۳۰/۲۳سهم دولت قابل وصول است.

۳۹-با سلام و خسته نباشید سوال : زمانی که تک فرزند پسر باشی و مادر و خواهرم با هم زندگی میکنند و مادرم تحت تکفل من میباشد و خواهرم بیکار -سن حدودا ۵۶ سال دارد و نگهداری مادر به عهده او میباشد چطور میتوان خواهررا تحت تکفل خود نمایم تا کمی از زحمات ایشان را جبران نمایم لطفا راهنمائی فرمائید با تشکر وسپاس

در مقررات قانون تامین اجتماعی کفالت خواهر بیمه شده پیش بینی نشده است.

۴۰-چرا در مشاغل سخت و زیان بار قانون مشخصی وجود ندارد.خباز و شاطر جزو کار زیان آور میباشد.اولا این شغل واقعا راحت میباشد اینها در داخل شهر کار میکنند. راننده بولدوزر و لودر کار سخت میباشد واقعا جای تعجب دارد.امکانات امروزی داخل این ماشین آلات از لوکس ترین ماشین سواری هم بیشتر میباشد.یا خبرنگاری کجای این کار سخت میباشد.در صحنه جنگ باشد قبول داریم.من مهندس ژئوتکنیک می باشم همه اش در کار سد سازی بودیم سدها همه شان در کوه و بیابان ساخته میشوند در شهر که سد ساخته نمی شود.

با توجه قانون مربوطه، تعیین مشاغل سخت وزیان اور توسط کمیته های ذیربط تعیین می شود.

کمک هزینه زایمان

کرمانی
  • چرا اینقدر همه با تامین اجتماعی مشکل دارن
    (۵)
Overall
۵
بررسی کاربر
۵ (۲ رای ها)
در حال ارسال

2 دیدگاه ها

  1. iman دسامبر 14, 2016

ارسال یک پاسخ

در حال ارسال

اسکرول به بالا