همه چیز در مورد طرح ملی کارورزی و کاریابی

تعاریف و مفاهیم

ماده ۱ کارورزی

در این آیین نامه اصطلاحات و تعاریف در معانی مشروحه ذیل بکار می رود:

 • دانش آموخته دانشگاهی
  فارغ التحصیل دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی داخل و خارج از کشور که مدرک تحصیلی وی مورد تایید وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و یا وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی می باشد
 • کارورز
  به فرد دانش آموخته دانشگاهی بیکار اطلاق میشود که بر اساس این آیین نامه و در چهارچوب استاندارد های آموزشی مصوب نسبت به فراگرفتن مهارت یا ارتقاء آن در واحد پذیرنده مبادرت می نماید .
 • دوره کارورزی
  دوره زمانی معینی است که طی آن کارورز نسبت به، تبادل دانش، کسب تجربه و ارتقاء مهارت در واحد پذیرنده طبق استانداردهای آموزشی مصوب اقدام می نماید.
 • واحد پذیرنده
  نگاه اقتصادی متعلق به بخش خصوصی یا تعاونی است که مجوز آموزش مهارت از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشوردریافت داشته و کارورز در آن به گذراندن دوره کارورزی اقدام می نماید.
 • دستگاه ناظر
  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشد که مسئولیت نظارت بر اجرای صحیح این آیین نامه و دستور العمل های مربوط را بر عهده دارد.
 • ناظر استانی
  ناظر استانی ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها می باشند.
 • دستگاه مجری
  هر یک از دستگاه های اجرایی دولتی، نهادهای عمومی غیر دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی می باشد که بر اساس این آیین نامه و ضوابط کلی ابلاغی دستگاه ناظر نسبت به اجرای طرح اقدام می نماید.
 • مجری استانی
  واحد تابعه دستگاه مجری در استان می باشد.
 • کمک هزینه کارورزی
  وجهی است که تحت عنوان کمک هزینه آموزشی در فواصل زمانی معین به کارورز پرداخت میشود.
 • سامانه کارورزی
  سامانه ایران کارورز به نشانی www.irankarvarz.ir می باشد که علاوه برواحدهای متقاضی آموزش کارورز، فارغ التحصیل بیکار حائز شرایط به منظور شرکت در دوره کارورزی در آن ثبت نام می نماید
 • صندوق/بانک عامل
  نهاد مالی است که عاملیت نگهداری منابع مالی اجرای طرح و پرداخت کمک هزینه آموزش کارورزان را بر عهده دارد

اهداف طرح کارورزی

ماده ۲ کارورزی

اهداف اجرای این طرح عبارتند از:

 1. افزایش قابلیت جذب و اشتغال دانش آموختگان از طریق انتقال مهارت، تجربه در محیط کار
 2. فراهم ساختن زمینه انتقال دانش از دانش آموخته به بنگاه اقتصادی
 3.  ایجاد انگیزه کارآفرینی و کسب و کار در دانش آموختگان
 4. ارتقاء اخلاق و صلاحیت حرفه ای دانش آموختگان

دامنه پوشش

ماده ۳ کارورزی

کلیه دانش آموختگان دانشگاهی بیکار متقاضی تحت پوشش این طرح می باشند.

تبصره: اتباع خارجی، موظفین به گذراندن طرح کارورزی در رشته های گروه علوم پزشکی و متعهدین به اشتغال در دستگاه های مجری، سازمانها و نهادهای انقلاب اسلامی و بورسیه کلیه دستگاه ها، سازمانها و نهادهای دولتی از دامنه پوشش طرح خارج می باشند.

شرایط کارورز

ماده ۴ کارورزی

دانش آموخته بیکار برای برخورداری از مزایای طرح باید دارای شرایط زیر باشد:

 1. حداکثر ۲۷ سال سن برای مقطع تحصیلی کاردانی، ۳۰ سال برای مقطع تحصیلی کارشناسی، ۳۳ سال برای مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد و ۳۷ سال برای مقطع تحصیلی دکتری
  تبصره ۱: در مورد دانش آموختگان دانشگاهی بیکاری که دوره خدمت نظام وظیفه را گذرانده اند طول دوره خدمت نظام وظیفه به حداکثر سن این بند اضافه می شود
  تبصره۲ : به حداکثر سن ایثارگران و افراد تحت پوشش سازمانهای حمایتی موضوع این بند، ۵ سال اضافه میگردد.
 2.  ثبت نام در سامانه مربوط
 3.  سپری شدن حداقل ۶ ماه و حد اکثر ۳ سال از تاریخ اخذ مدرک دانشگاهی
  تبصره ۳ : مدت انجام خدمت سربازی پس از اخذ مدرک دانشگاهی به حداکثر زمان فوق اضافه میشود.
 4.  دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت
 5.  عدم سابقه شرکت در دوره کارورزی
  تبصره ۴ : کارورزانی که ظرف مدت سه ماه از شروع دوره، انصراف کتبی خود را اعلام نمایند، یا بر اساس بند۴ ،۳ ،۲ و۸ ماده ۱۳ دوره کارورزی آنها قطع گردد برای یکبار از موضوع این بند مستثنی میباشند.

وظایف متقاضی کارورزی

 1.  چنانچه مدارک ضمیمه درخواست بر اساس نظر اداره کل دارای نقص باشد، حداکثر ظرف دو روز کاری نسبت به رفع آن اقدام نماید؛
 2.  در صورت اعلام اداره کل برای احراز صحت مدارک ضمیمه شده نسبت به مراجعه و ارائه اصل مدارک اقدام نماید؛
  تبصره : چنانچه صحت مدارک پیوست با اصل آنها مطابقت نداشته باشد، ثبت نام باطل خواهد شد.
 3.  به صورت مستمر با مراجعه به سامانه کارورزی فرصتهای کارورزی واحدهای پذیرنده را بررسی و تقاضای خود را از طریق همین سامانه به اطلاع واحدهای مذکور برساند؛
 4.  در صورت اعلام واحد پذیرنده جهت مصاحبه، در زمان مورد توافق نسبت به مراجعه به واحد مذکور اقدام نماید؛
 5.  در صورت موافقت واحد پذیرنده ضمن اخذ امضاء دارنده مجوز یا نماینده قانونی وی در هر سه نسخه تعهد نامه و قرارداد آموزشی، ظرف حداکثر۳ روز کاری با همراه داشتن اصل مدارک ضمیمه شده در سامانه کارورزی، به ناظر استانی مراجعه و هرسه نسخه از قرارداد آموزشی را در حضور نماید؛
 6.  حداکثر ظرف یک هفته تقویمی پس از امضاء قرارداد آموزشی با مراجعه به واحد پذیرنده آمادگی خود را برای شروع دوره آموزشی اعلام نماید؛
  تبصره: درصورت عدم مراجعه متقاضی ظرف مدت یک هفته به واحد پذیرنده، فرصت آموزشی لغو و به متقاضی دیگر ارائه خواهد شد و متقاضی میتواند درخواست خود را برای سایر فرصتهای آموزشی ارائه نماید.

وظایف کارورز چیست ؟

 1.  با مراجعه به ناظر استانی ضمن اخذ دو نسخه قرارداد آموزشی امضاء شده (تأیید شده) یک نسخه از قرارداد مذکور را به واحد پذیرنده عودت نماید.؛
 2. در طول زمان مجاز آموزش که روزانه حداقل ۶ و حداکثر ۸ ساعت در فاصله زمانی ساعت ۸ صبح لغایت ۱۷ بعد از ظهر در واحدهای پذیرنده می باشد، به صورت منظم حضور یافته و مقررات انضباطی و آموزشی واحد پذیرنده را رعایت نماید؛
 3. در صورتی که کارورز در روزهای آموزش به دلایلی مانند بیماری نتواند در واحد پذیرنده حاضر شود، مراتب را حداقل یک روز قبل و حداکثر تا ساعت ۱۰ صبح همان روز به طریق مقتضی به واحد پذیرنده و از طریق سامانه به ناظر استانی اعلام نموده و حداقل یک روز قبل از مراجعه به واحد پذیرنده (بعد از عدم حضور) مراتب را به مراجع مذکور اعلام نماید؛
 4. کارورز در طول دوره کارورزی و با هماهنگی قبلی با واحد پذیرنده میتواند تا سقف ۱۵ روز تقویمی از مرخصی آموزشی استفاده نماید. تعداد دفعات مجاز برای مرخصی های آموزشی با مدت یک روز فقط ۵ بار می باشد و در هر صورت اعلام عدم حضور و حضور مجدد مطابق مقررات بند قبل الزامی است؛
 5. در صورت تعطیلی واحد پذیرنده، عدم تامین مربی یا عدم رعایت استانداردهای آموزشی در طول دوره توسط واحد پذیرنده، مراتب را از طریق سامانه به ناظر استانی اعلام نماید؛
 6. چنانچه به هر دلیلی از ادامه شرکت در دوره آموزشی انصراف دهد مراتب را از طریق سامانه به اطلاع ناظر استانی برساند. انصراف از ادامه شرکت در دوره کارورزی بعد از سه ماه از شروع دوره هیچ گونه حقی را برای کارورز جهت درخواست ادامه آموزش در واحد پذیرنده دیگر ایجاد نمی نماید و صرفا می- تواند برای شرکت در آزمون مهارتی سازمان درخواست خود را به ناظر استان اعلام نماید.؛
 7. نسبت به افتتاح حساب نزد صندوق/ بانک ظرف حداکثر یک هفته از شروع دوره آموزشی اقدام نموده و شماره حساب مربوط را از طریق سامانه اعلام نماید؛
 8. پس از اطلاع از واریز سهم واحد پذیرنده به شماره حساب معرفی شده خود نزد صندوق/ بانک عامل نسبت به اعلام شماره پیگیری و مبلغ آن در سامانه کارورزی اقدام نماید؛
 9. در صورت عدم پرداخت تمام یا بخشی از کمک هزینه آموزشی تا حداکثر یک هفته کاری( پس از خاتمه سه روز کاری اول هر ماه) توسط واحد پذیرنده یا صندوق، مراتب را در اسرع وقت به ناظر استانی اعلام نماید؛
 10. برای حفظ و نگهداری ابزار و وسایل تولید و فراگیری آموزشهای ارائه شده توسط مربی واحد پذیرنده تلاش و جدیت به عمل آورده ، از ایجاد ضایعات در نهاده ها و محصول خود داری نموده و در صورت ایجاد خسارت آن را جبران نماید؛
 11. حداکثر تلاش خود را برای انتقال دانش به واحد پذیرنده به عمل آورد؛
 12. در پایان دوره کارورزی در آزمون پایان دوره سازمان شرکت نماید.

در صورتی که در زمینه بیمه تامین اجتماعی یا قانون کار نیاز به مشاوره تلفنی تخصصی دارید از طریق صفحه اصلی سایت بیدبرگ درخواست مشاوره خود را ثبت کنید

[button-green url=”https://www.bidbarg.com/?cd=&b=همه-چیز-در-مورد-طرح-کارورزی-و-کاریابی” target=”_blank” rel=”nofollow” position=”center”]دریافت مشاوره تلفنی[/button-green]

شرایط واحد پذیرنده

ماده ۵ کارورزی

واحد پذیرنده به منظور جذب کارورز باید دارای مجوز فعالیت از دستگاه مجری و مجوز آموزش مهارتی از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور باشد.

 • تبصره ۱: واحد پذیرنده به ازای هر ۳ نفر شاغل بیمه شده، صرفاً مجاز به پذیرش یک نفر کارورز می باشد
 • تبصره۲ : چنانچه واحد پذیرنده کمتر از ۳ نفر شاغل بیمه شده داشته باشد، صرفاً مجاز به پذیرش یک نفر کارورز می باشد.
 • تبصره۳ : واحد پذیرنده ای که دارای پروانه کسب می باشند حداقل باید ۲ سال از تاریخ صدور آن گذشته باشد.
 • تبصره ۴ : چنانچه واحد پذیرنده پس از گذشت سه ماه از شروع دوره، بدون دلیل موجه و مورد تأیید مجری استانی از ادامه همکاری با کارورز امتناع نماید تا یک سال مجاز به ارائه درخواست پذیرش کارورز دیگری نمی باشد

وظایف متقاضی استخدام کارورز

 1. با مطالعه کامل و رعایت مفاد آیین نامه نسبت به ثبت نام در سامانه ایران کارورز و همچنین بارگذاری و تکمیل مدارک درخواستی اقدام نماید؛
 2. بر اساس دستورالعمل ابلاغی سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور، فرآیندهای دریافت مجوز آموزشی را طی نموده و در بازدید از بنگاه برای ارزیابی و تعیین ظرفیت آموزشی با نمایندگان سازمان و ناظر استانی همکاری نماید.

وظایف واحد پذیرنده در قبال کارورز

 1. با توجه به محتوای مجوز آموزشی با رعایت همزمان سقف پذیرش کارورز (مندرج در تبصره یک و دو ماده ۵ آیین نامه) و همچنین ظرفیت پذیرش و عناوین استاندارد آموزشی مندرج در مجوز مذکور ضمن اطلاع رسانی فرصتهای آموزشی در سامانه، نسبت به انتخاب فرد از فهرست متقاضیان کارورزی اقدام نماید؛
 2.  از طریق سامانه نسبت به دعوت متقاضی کارورزی جهت مصاحبه اقدام نماید. تعیین زمان مصاحبه از طریق تماس تلفنی یا پست الکترونیک اختیاری است؛
 3. پس از مصاحبه و تایید نهایی متقاضی کارورزی، نسبت به اخذ و تکمیل قرارداد آموزشی در سه نسخه از سامانه و امضا آن اقدام نموده و هر سه نسخه را جهت تأیید به ناظر استانی تحویل نماید.؛
 4. حداکثر پس از یک هفته از امضا قرارداد آموزشی نسبت به پذیرش کارورز و شروع دوره آموزشی اقدام نماید؛
  تبصره: در صورت عدم مراجعه کارورز برای شروع دوره آموزشی حداکثر ظرف یک هفته تقویمی واحد پذیرنده مکلف است مراتب را به اطلاع ناظر استانی برساند؛
 5. واحد پذیرنده موظف به ابلاغ استاندارد آموزشی مربوط فرصت کارورزی مورد نظر به کارورز و مربی بوده و ضروری است به گونه ای مدیریت نماید که مهارت های لازم بر اساس استاندارد آموزشی مهارتی در طول دوره کارورزی به کارورز منتقل گردد؛
 6. نسبت به تکمیل و اعلام صورت وضعیت ماهانه کمک هزینه کارورزان براساس ساعت حضور کارورز و در قالب فرم های مربوطه در سامانه به صورت ماهیانه (طی دو روز کاری آخر هر ماه) به مجری استانی اقدام نماید؛
 7. در صورتیکه واحد پذیرنده براساس تبصره ۲ ماده ۸ آیین نامه مایل به پرداخت کل هزینه های اجرای کارورزی یا پیمانکار دستگاه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۸ باشد، لازم است درخواست کتبی خود را به مجری و ناظر استانی ارائه نماید. رعایت سایر مقررات آیین نامه و این دستور- العمل الزامی است؛
 8. از ارجاع امور غیر مرتبط با استاندارد آموزشی و اعزام وی به ماموریت اکیداً خودداری نماید.
  تبصره: در صورت بروز هرگونه حادثه در خارج از محیط آموزش ناشی از اجبار و اعزام کارورز به مأموریت و ارجاع امور غیر مرتبط با استاندارد آموزشی، مسئولیت حادثه مستقیماً بر عهده واحد پذیرنده خواهد بود؛
 9. در انجام بازرسیها همکاری لازم را با ناظر و مجری استانی و سازمان بعمل آورد
 10. در صورت درخواست سازمان، در تدوین استانداردهای آموزشی مورد درخواست خود همکاری نمایید.
 11. در صورت بروز هریک از موارد مرتبط با کارورز موضوع بندهای ۶ ،۵، ۲ ،۱ و ۷ ماده ۱۳ آیین نامه:
  • الف) نقض بیش از دوبار مقررات انضباطی- آموزشی کارگاه؛
  • ب) فوت یا از کارافتادگی؛
  • پ) احراز اشتغال به کار یا تحصیل کارورز؛
  • ت)غیبت بیش از ۱۵ روز تقویمی؛
  • ث)انصراف از ادامه دوره؛ و همچنین در صورت بروز موارد مشروحه در بندهای ۴ و ۸ ماده ۱۳ آیین نامه مبنی بر:
  • ج) تمایل به قطع همکاری با کارورز؛
  • چ) تعطیلی موقت بیش از یک ماه یا دائم؛

  مراتب را حداکثر ظرف سه روز کاری به اطلاع ناظر و مجری استانی رسانده و در فرم صورت وضعیت ماهانه کارورز پایان دوره آموزشی را اعلام نماید؛

 12. در ماه پایانی دوره آموزش کارورز را به منظور شرکت در آزمون پایان دوره و دریافت گواهینامه مربوطه به اداره کل آموزش فنی و حرفهای استان معرفی نماید؛
 13.  در صورتیکه تمایل به دریافت سهمیه آموزشی مازاد بر مقررات ماده ۱۱ آیین نامه داشته باشد درخواست کتبی خود را به همراه تصویر گواهی مهارتی کارورزان دوره قبلی به ناظر استانی تحویل نماید؛
 14. پس از رویت نتیجه قبولی کارورز در آزمون مهارتی پایان دوره، نسبت به واریز سهم خود، درج نمره آزمون پایان دوره آموزشی و اعلام پایان دوره در صورت وضعیت کمک هزینه کارورز در آن ماه به ناظر و مجری استانی اقدام نماید؛
 15. در صورت وقوع حادثه برای کارورز تحت آموزش آن واحد گزارش حادثه را به مجری استانی ارسال نماید.

ماده ۶ کارورزی

منابع مالی اجرای این طرح از محل زیر تأمین می شود:

 1.  بودجه سنواتی دستگاه های مجری، بودجه استانها، درآمدهای ناشی از قانون هدفمند سازی یارانه ها و ردیفهای متفرقه بودجه
 2. کمک های بلاعوض مردمی، سازمانهای حمایتی، موسسات خیریه و نهادهای عمومی غیر دولتی
  تبصره: دستگاه ناظر مکلف است ضمن افتتاح حساب مشخص به منظور واریز منابع مالی موضوع بند ۲ این ماده صورتهای مالی این حساب را همه ساله پس از بررسی یکی از موسسات حسابرسی رسمی و تأیید بالاترین مقام دستگاه به اطلاع شورایعالی اشتغال برساند.
 3. منابع اشتغالزایی دولت که به تصویب شورای عالی اشتغال میرسد

مدت، میزان و نحوه پرداخت کمک هزینه کارورزی

ماده ۷ کارورزی

طول دوره کارورزی حداقل ۶ ماه و حداکثر ۱۲ ماه برای هر کارورز بر اساس استاندارد های مصوب آموزشی مهارت تعیین می گردد.

 • تبصره۱ : مدت آموزش در هر ماه ۱۴۰ ساعت تعیین میگردد، ساعات آموزش در هر روز حداقل ۶ و حداکثر ۸ ساعت تعیین می گردد.
 • تبصره ۲: سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور موظف است ظرف مدت یک ماه پس از تصویب این آیین نامه نسبت به تهیه استانداردهای آموزشی اقدام و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع دستگاه های مجری و ناظر استانی و سایر افراد و نهادهای ذیربط برساند.

ماده ۸ کارورزی

کمک هزینه کارورزی ماهیانه در سال ۱۳۹۴ معادل چهار میلیون ریال تعیین می گردد که ۷۰ درصد این مبلغ توسط واحد پذیرنده و ۳۰ درصد باقیمانده توسط دستگاه مجری به کارورز پرداخت میشود. میزان کمک هزینه کارورزی همه ساله توسط بالاترین مقام دستگاه ناظر تعیین و جهت اجرا ابلاغ می گردد.

 • تبصره ۱: در استان هایی که نرخ بیکاری سالانه آنها در سه سال متوالی منتهی به سال اجرای طرح، بالاتر از میانگین نرخ بیکاری کشور باشد، سهم پرداختی دستگاه مجری به کارورز معادل ۵۰ درصد تعیین میگردد.
 • تبصره ۲: واحد پذیرنده مجاز است با رعایت کلیه ضوابط این آیین نامه، پرداخت ۱۰۰ درصد کمک هزینه کارورزی، تقبل هزینه های بیمه موضوع ماده ۱۰ و همچنین سهم دستگاه مجری موضوع این ماده، نسبت به پذیرش کارورز اقدام نماید.
 • تبصره ۳: چنانچه واحد پذیرنده، پیمانکار طرف قرارداد دستگاه مجری بوده و متقاضی پذیرش کارورز باشد مکلف است کل مبالغ موضوع ماده ۸ و ماده ۱۰ این آیین نامه را تأمین نماید.

ماده ۹ کارورزی

واحده پذیرنده مکلف است ماهانه بر اساس ساعات آموزش طی شده کارورز نسبت به واریز سهم خود به حساب کارورز اقدام نماید. سهم دستگاه مجری پس از واریز سهم واحد پذیرنده به حساب کارورز واریز می گردد.
تبصره: پرداخت کمک هزینه سهم دستگاه مجری و واحدپذیرنده مربوط به آخرین ماه دوره کارورزی منوط به ارائه گواهی نامه قبولی کارورز در آزمون سازمان آموزش فنی و حرفه ای به دستگاه مجری می باشد.

وظایف ناظر استانی

 1. نسبت به برنامه ریزی جهت اجرا و اطلاع رسانی فرآیند انجام طرح با استفاده از ظرفیت های رسانه های جمعی استان و کار گروه تخصصی اشتغال اقدام لازم به عمل آورد؛
 2. در راستای تأمین مالی اجرای طرح، نسبت به جلب مشارکت و همکاری نهادهای حمایتی، مجریان استان، استانداری و سایر موارد مندرج در ماده ۶ آیین نامه اقدام لازم به عمل آورد؛
 3.  با گزارش گیری از سامانه، نسبت به شناسایی نواقص و مغایرت های اطلاعاتی متقاضیان کارورزی و واحدهای متقاضی آموزش کارورز و پذیرنده اقدام نموده و به طرق مقتضی موارد را جهت رفع نواقص اطلاعاتی و ویرایش نهایی به اطلاع آنها برساند؛.
 4.  نسبت به معرفی متقاضی کارورزی به سازمان جهت شرکت در دوره “دوره آشنایی با کارورزی” اقدام نماید؛
 5.  پس از تطبیق تصویر مدارک ضمیمه شده متقاضی کارورز در سامانه با اصل آنها، هر سه نسخه قرارداد آموزشی را امضاء و یک نسخه از آن را در سوابق خود نگهداری نماید.
 6.  نسبت به صدور کارت شناسایی عکسدار برای کارورز اقدام نماید.
 7.  نسبت به معرفی کارورزان به صندوق / بانک عامل جهت افتتاح حساب اقدام نماید؛
 8.  با گزارشگیری از عملکرد اجرای طرح و اخذ نظرات و مشکلات مطروحه مجریان استانی در سامانه، موارد و موانع مربوطه را جمع بندی و در کارگروه تخصصی اشتغال مطرح و درخصوص رفع آن پیگیری ها و اقدامات لازم را به عمل آورده و در صورت عدم رفع مشکلات، موارد را به اطلاع دستگاه ناظر برساند؛
 9. در راستای اجرای ماده ۱۵ آیین نامه نسبت به پیگیری و اخذ گزارش عملکرد سازمان مشتمل بر تعداد مجوزهای آموزشی صادره/ لغو شده، تعداد استانداردهای در حال تدوین، نظارت بر کیفیت آموزشهای مهارتی و رعایت استانداردهای آموزشی در واحدهای پذیرنده، نتایج آزمون های ارزیابی مهارتی کارورزان، اقدام به عمل آورد؛
 10. نسبت به طراحی، تدوین و اجرای برنامه بازدید از واحدهای پذیرنده با همراهی نمایندگان دستگاه های مجری، سازمان و استانداری در فواصل زمانی حداقل هر ۲ ماه یکبار اقدام نماید؛
 11. از پوشش بیمه حوادث کلیه کارورزان موضوع ماده ۱۰ آیین نامه، توسط دستگاه مجری و انجام بهموقع موضوع (به نحوی که هیچ یک از کارورزان بدون بیمه مذکور شروع به آموزش ننمایند) اطمینان حاصل نماید؛
 12. سهمیه پذیرش کارورز توسط واحد پذیرنده براساس تعداد کارکنان و سهمیه تشویقی را به نحوی تعیین نماید که از سقف ظرفیت آموزشی واحد پذیرنده که توسط سازمان مشخص و اعلام شده است تجاوز ننماید؛
 13. نسبت به بررسی صورت وضعیت کمک هزینه کارورزان به شرح زیر اقدام نماید:
  • الف- احصاء فهرست کارورزانی که در ماه پایانی دوره آموزشی هستند، مطالبه گواهی آزمون “دوره آشنایی با کارورزی” کارورزان و معرفی آنها به سازمان جهت اخذ آزمون مهارتی پایان دوره؛
  • ب- احصاء فهرست کارورزانی که نسبت به واریز کمک هزینه سهم واحد پذیرنده اعتراض دارند و رسیدگی به اعتراض آنها؛
  • ج- ارسال گزارش صورت وضعیت کمک هزینه کارورزان به صندوق/بانک به استثناء موارد مندرج در بندهای الف، به جهت پرداخت کمک هزینه سهم دولت.
 14. براساس گزارشات ارسالی از سوی مجریان استانی نسبت به تهیه و ارسال لیست کارورزانی که دوره کارورزی خود را به اتمام رساندهاند در فواصل زمانی هر پانزده روز یکبار به سازمان برای اخذ آزمون مهارتی اقدام نماید؛
 15. در مقاطع زمانی هر شش ماه یکبار نسبت به تهیه گزارش کل کمک هزینه پرداخت شده به کارورزان و در خواست ۲ درصد آن از دستگاه ناظر برای تامین هزینه های نظارتی طرح و توزیع آن به شرح زیر اقدام نماید:
  • الف- حداکثر ۵۰ درصد برای تأمین هزینه های نظارتی خود؛
  • ب- حد اکثر ۲۵ درصد برای تأمین هزینه های نظارتی مجری استانی؛
  • ج- حد اکثر ۲۵ درصد برای تأمین هزینه های نظارتی سازمان.
 16. در صورت لزوم برای استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی جهت نظارت بر انجام طرح نسبت به انعقاد قرار داد با آنها اقدام نماید؛
  تبصره: در صورتی که ناظر استانی به منظور انجام نظارت از ظرفیت های بخش خصوصی استفاده نماید هزینه مربوط از محل هر کدام از هزینه های نظارتی فوق قابل پرداخت است؛
 17. پیگیری برای دریافت گزارش از مجری استانی در مقاطع زمانی هر ماه یکبار از نتایج ارزیابی مهارتی از کارورزانی که استاندارد آموزش مهارتی آنها ظرف مدت ۳ ماه توسط سازمان تهیه نشده و مجری استانی راساً نسبت به ارزیابی مهارتی آنها اقدام نموده، به عمل آورد؛
 18. ضمن خاتمه دادن به دوره آموزشی کارورزی که:
  • بیشتر از سه ماه دوره کارورزی را طی نموده و به علت غیبت بیش از ۱۵ روز خاتمه آموزش آنها توسط واحد پذیرنده اعلام شده است؛
  • در سه مرحله بازدید از واحد پذیرنده حضور نداشته است؛
   وی را به سازمان جهت اخذ آزمون مهارتی معرفی نماید؛
 19. در مورد کارورزانی که کمتر از سه ماه دوره کارورزی را طی نموده و با دو بار مراجعه به واحد پذیرنده عدم حضور وی ثبت گردد یا غیبت بیش از ۱۵ روز داشته و پایان آموزش آنها اعلام شده باشد ضمن خاتمه دوره آموزشی در واحد پذیرنده مربوط، نسبت به راهنمایی آنها برای ارائه درخواست دوره کارورزی با حداکثر مدت ۸ ماه به واحد پذیرنده دیگر اقدام نماید. رعایت سقف حداکثر ۱۲ ماه برای طول مدت کارورزی الزامی است.
 20. با تشکیل کمیته ای با دعوت از نمایندگان واحد پذیرنده و مجری استانی نسبت به بررسی و اعلام نظر برای موارد اختلاف بین کارورز و واحدپذیرنده اقدام نماید.

وظایف دستگاه ناظر

 1.  نسبت به تهیه و راه اندازی سامانه کارورزی و همچنین اخذ بازخورد از کاربران سامانه جهت اصلاح و به روز رسانی آن اقدام نماید؛
 2. حداکثر تا پایان دیماه هر سال نسبت به ارائه پیشنهاد در خصوص میزان کمک هزینه کارورزی سال آینده (موضوع ماده ۸ آیین نامه) توسط تیم کارشناسی متشکل از کارشناسان دبیرخانه شورای عالی اشتغال و دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال اقدام و آن را به مقام عالی وزارت جهت تایید ارائه نماید؛
 3. در خصوص پیش بینی بودجه مورد نیاز برای اجرای طرح با توجه به اهداف کمی پیش بینی شده و میزان کمک هزینه تعیین شده برای سهم دولت، اقدام و پیگیری های لازم را به عمل آورد؛
 4. پیگیری ها و دفاع لازم را از طریق تهیه گزارشهای توجیهی و حضور در جلسات ذیربط برای تخصیص بودجه پیش بینی شده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به عمل آورد؛
 5. برای جلب و جذب حمایتها و کمک های بلاعوض سازمانهای حمایتی، موسسات خیریه، نهادهای عمومی غیر دولتی و خیرین، رایزنی نماید
 6.  بانک/ صندوق عامل را تعیین و ضمن انعقاد تفاهم نامه با آن نهاد مالی، منابع مالی موضوع بند ۱ ماده ۶ آیین نامه (بودجه دولت) را بهحساب اعلام شده از سوی آن بانک / صندوق واریز نماید؛
 7.  حساب جداگانهای در بانک/ صندوق به منظور واریز منابع مالی بند ۲ ماده ۶ آیین نامه افتتاح نماید؛
 8.  سهمیه آموزش کارورز هر استان را با توجه به منابع مالی، اهداف کمی و شاخصهای مرتبط تعیین نماید؛
 9.  ضمن بررسی گزارشهای ارسالی ناظران استانی در خصوص کمک هزینه پرداختی به کارورزان در مقاطع هر شش ماه یکبار، هزینه های نظارتی طرح به میزان دو درصد هزینه های مذکور را بهحساب آنها واریز نماید؛
 10. در طول اجرای طرح ضمن اخذ بازخورد از ناظران استانی در خصوص آیین نامه با تشکیل کارگروه های کارشناسی پیشنهادات واصله را بررسی و نسبت به اعمال پیشنهادات و طرح آن در کمیسیون تخصصی شورایعالی اشتغال اقدام و پس از تصویب به واحدهای اجرایی تابعه و نهادهای ذیربط طرح جهت اجرا ابلاغ نماید؛
 11.  در صورت لزوم جهت تایید پرداخت کمک هزینه کارورزی به ناظر استانی تفویض اختیار نماید؛
 12.  با بهره گیری از گزارشهای دریافتی نسبت به تهیه و تدوین گزارش تحلیلی در سطح ملی در پایان هر سال جهت ارائه به شورایعالی اشتغال اقدام نماید؛
 13.  در صورت لزوم جهت نظارت عالیه بر انجام طرح از ظرفیت های بخش خصوصی استفاده نماید؛
 14.  پیگیری های لازم به منظور اخذ گزارش ملی سالانه در خصوص نظارت بر کیفیت آموزشهای مهارتی، رعایت استانداردهای آموزشی، تعداد مجوزهای آموزشی صادره برای واحدهای متقاضی آموزش کارورزی نتایج آزمون های مهارتی از سازمان را به عمل آورد؛
 15.  ضمن پیگیری تدوین دستورالعمل اجرایی نحوه صدور مجوز و اجرای دوره در واحدهای کارورزی و توسعه مهارت توسط سازمان، همکاری و مشارکت لازم را در مراحل تدوین و اصلاح آن به عمل آورده و در تدوین استاندارد آموزشی دوره “دوره آشنایی با کارورزی” نیز با سازمان همکاری نماید؛
 16. در خصوص تهیه و تنظیم فرم های ارزیابی و نظارت بر اجرای طرح با دستگاه های مجری هماهنگی لازم را به عمل آورد.؛
 17.  در راستای کاهش هزینه سرانه بیمه کارورزان با تعیین پوششهای بیمهای مناسب نسبت به انعقاد تفاهم نامه با یکی از شرکتهای بیمه گر در خصوص بیمه (حادثه- مسئولیت مدنی) اقدام به عمل آورد تا مجری استانی در قالب تفاهم نامه مذکور نسبت به انعقاد قرارداد برای کارورزان مشغول آموزش در واحد های پذیرنده تحت پوشش اقدام نماید.

وظایف دستگاه مجری

 1.  پیگیری و برنامه ریزی های لازم را به منظور پیش بینی بودجه اجرای طرح در لایحه بودجه سنواتی خود به عمل آورده و پس از تبادل موافق تنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و اخذ بودجه آمادگی خود را برای اجرای طرح همراه با ارائه جدول توزیع استانی به دستگاه ناظر اعلام نماید؛
 2. ضمن انعقاد تفاهمنامه با دستگاه ناظر به منظور اجرای طرح، نسبت به واریز منابع مالی مربوط، متناسب با ظرفیت پیش بینی شده آموزش کارورز به حساب مشخص شده در صندوق/ بانک مندرج در تفاهمنامه اقدام نماید؛
 3. از طریق پورتال رسمی و رسانه های تخصصی دستگاه و همچنین با ابلاغ آیین نامه و دستورالعمل های مربوط به واحدهای تابعه استانی و بنگاه هایی که مجوز فعالیت آنها را صادر نموده، در خصوص ضوابط و فرآیندهای اجرای طرح اطلاع رسانی نموده و مشارکت حداکثری انها را جلب نماید
 4. ضمن هماهنگی با دستگاه ناظر جهت تهیه و تنظیم فرم های ارزیابی و نظارت بر اجرای طرح فرم های مذکور را جهت اقدام به مجریان استانی ابلاغ نماید؛
 5. در خصوص جمع بندی گزارشهای ارزیابی و نظارت مجریان استانی اقدام و در قالب گزارشهای فصلی به دستگاه ناظر ارائه نماید؛
 6. در طول اجرای طرح ضمن اخذ بازخورد از واحدهای تابعه استانی خود در خصوص آیین نامه، با تشکیل کارگروه های کارشناسی پیشنهادات واصله را بررسی و پس از جمع بندی به دستگاه ناظر اعلام نماید؛

وظایف مجری استانی

 1.  از طریق پورتال رسمی و رسانه های استان و همچنین با ابلاغ آیین نامه و دستورالعمل های مربوط به بنگاه های اقتصادی که مجوز فعالیت آنها را صادر نموده است در خصوص ضوابط و فرآیندهای اجرای طرح اطلاع رسانی نماید
 2.  ضمن پیگیری برای اخذ صورت وضعیت ماهانه کمک هزینه کارورزان بر اساس ساعت حضور در واحدهای پذیرنده تحت پوشش نسبت به جمع بندی، تایید و ارسال برای ناظر استانی در روز اول کاری هر ماه اقدام نماید؛
 3.  ضمن همکاری با ناظر استانی در برنامه های بازدید ادواری از واحدهای پذیرنده در مقاطع زمانی هر دو ماه یکبار گزارش نظارت از واحد های مذکور را براساس فرم های ارزیابی مربوطه تهیه و برای دستگاه مجری و ناظر استانی ارسال نماید؛
 4.  در طول اجرای طرح ضمن اخذ بازخورد از واحدهای پذیرنده در خصوص آیین نامه، پیشنهادات واصله را بررسی و نسبت به جمع بندی و ارسال آن به دستگاه مجری اقدام نماید؛
 5.  فهرست کارورزان حادثه دیده را در پایان هر ماه از شرکت بیمه گر استعلام و پیگیریهای لازم را جهت پرداخت خسارت به آنها انجام دهد؛
 6.  نسبت به ارزیابی مهارتی کارورزانی که رأساً استاندارد مهارتی آنان را تعیین نموده اقدام و نتایج مربوطه را در مقاطع زمانی هر ماه یکبار به ناظر استانی اعلام نماید.

وظایف سازمان

 1.  از طریق پورتال رسمی و رسانه های تخصصی سازمان و همچنین با ابلاغ دستورالعمل های مربوط به واحدهای تابعه استانی در خصوص ضوابط و فرآیندهای آموزشی اجرای طرح اطلاع رسانی نماید؛
 2.  ضمن اخذ و تامین نظرات دستگاه ناظر در تدوین استاندارد دوره حضوری یا مجازی “آشنایی با دوره کارورزی”، نسبت به برنامه ریزی و اجرای دوره مذکور برای متقاضی کارورزی، برگزاری آزمون و صدور گواهینامه برای وی اقدام نماید؛
 3.  نسبت به صدور مجوز و تعیین ظرفیت آموزشی برای واحدهای متقاضی واجد شرایط بر اساس دستور العمل مربوطه ظرف حداکثر یک هفته اقدام و تصویر مجوز صادره را در سامانه بارگذاری نماید؛
 4.  در صورت درخواست و همکاری واحد متقاضی برای آموزش کارورز در مواردی که استاندارد آموزشی آنها قبلاً تهیه نشده، ظرف ۳ ماه از تاریخ درخواست نسبت به تهیه و تدوین استانداردهای آموزشی اقدام نماید؛
 5.  فهرست، محتوا و مدت زمان لازم برای اجرای استانداردهای آموزشی مصوب حاضر، اصلاحی و جدید طرح کارورزی را برای بهره برداری و اطلاع مجری و ناظر استانی و سایر ذینفعان از طریق سامانه اعلام نماید؛
  تبصره: مدت زمان تعیین شده برای اجرای استانداردهای آموزشی دوره کارورزی نباید از ۸۴۰ ساعت کمتر و از ۱۶۸۰ ساعت بیشتر باشد.
 6.  بر کیفیت آموزشهای ارایه شده و رعایت استانداردهای آموزشی توسط واحد پذیرنده نظارت نماید؛.
 7.  پس از دریافت لیست کارورزانی که دوره آموزشی خود را به اتمام رساندهاند از سوی ناظر استانی، ظرف مدت یک ماه نسبت به اخذ آزمون مهارت از آنها و اعلام نتیجه در سامانه اقدام نماید؛
 8.  حداکثر ظرف یک هفته پس از اعلام نتیجه آزمون مهارتی نسبت به صدور گواهی پایان دوره کارورزی و تحویل آن به کارورز اقدام نماید؛
 9.  با تشکیل کارگروه های کارشناسی در طول اجرای طرح ضمن اخذ بازخورد از واحدهای تابعه استانی خود در خصوص آیین نامه و دستورالعمل های مربوطه پیشنهادات واصله را بررسی و پس از جمع بندی به دستگاه ناظر اعلام نماید.
 10. اعتبارات مورد نیاز اجرای طرح کارورزی را در بودجه سنواتی خود پیش بینی نماید.

وظایف بانک / صندوق عامل

 1.  برای هریک از کارورزان معرفی شده ظرف حداکثر ۳ روز کاری نسبت به افتتاح حساب بانکی برای واریز کمک هزینه سهم دولت و سهم واحد پذیرنده اقدام نماید؛
 2.  صورتحساب عملکرد کارورزان به تفکیک دستگاه مجری، مانده حسابهای مندرج در تفاهم نامه با دستگاه ناظر را به صورت ماهانه و صورتحساب مورد نیاز دستگاه ناظر را حسب مورد تهیه و در اختیار آن دستگاه قرار دهد؛
 3. در صورت درخواست کارورز برای ایجاد کسب و کار و با معرفی ناظر استانی، حداقل معادل سه برابر معدل مانده موجودی حساب کارورز، تسهیلات قرض الحسنه اشتغال براساس ضوابط و مقررات جاری پرداخت نماید؛
 4.  پس از واریز کمک هزینه کارورزی سهم واحد پذیرنده، صورت حساب کارورزان را به مجری استانی ارسال نماید؛
 5.  بر اساس لیست اعلامی از سوی ناظر استانی- کمک هزینه سهم کارورز را ظرف مدت یک روز کاری به حساب کارورز واریز نماید؛
 6.  کلیه پرداختها را پس از تأیید دستگاه ناظر یا نماینده آن در استانها (ناظر استانی )انجام دهد

وظایف استانداری

 1.  تشکیل ستاد کارورزی استان با دعوت از نمایندگان تام الاختیار ناظر استانی ، سازمان و مجریان استانی (مانند سازمانهای صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و سایر دستگاه های اجرایی مرتبط ) و دو نفر از نمایندگان بخش خصوصی
 2. نسبت به شناسایی ظرفیت های مجریان استانی، برنامه ریزی ، تسهیل و تسریع در اجرا ، تامین تمام یا بخشی از منابع مورد نیاز اجرای طرح در استان، نظارت عالیه بر اجرای دقیق آیین نامه و دستورالعمل در استان ، تعیین وظیفه برای سایر دستگاه های اجرایی استان مرتبط با طرح و رفع مشکلات و چالشهای اجرایی آن اقدام نماید.

این دستورالعمل در۳ ماده و ۶ تبصره به منظور اجرای آیین نامه نظام هماهنگ اجرای طرح کارورزی دانشآموختگان تنظیم شده و با ابلاغ معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال برای اجرا توسط کلیه ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها و سایر دستگاه ها و مراجع ذیربط لازم اجرا می باشد.
نظارت و ارزیابی

ماده ۱۴ کارورزی

دستگاه مجری موظف است برابر دستورالعملی که توسط دستگاه ناظر تهیه و ابلاغ خواهد شد نسبت به نظارت مستمر بر فرایند اجرای طرح اقدام نموده و گزارش مربوطه را در فواصل زمانی سه ماه به دستگاه ناظر ارائه نماید.

ماده ۱۵ کارورزی

سازمان آموزش فنی و حرفه ای موظف است ضمن تهیه و ابلاغ دستورالعمل نحوه صدور مجوز آموزش کارورز توسط واحد پذیرنده ظرف حداکثر ۱۵ روز از ابلاغ این آیین نامه، از طریق ادارات تابعه استانی نیز نسبت به نظارت بر کیفیت آموزشهای مهارتی ارائه شده، رعایت استانداردهای آموزشی مربوط توسط واحد پذیرنده، اخذ آزمون های تعیین سطح مهارتی و همچنین تهیه گزارشهای ملی در پایان هر سال و ارائه به دستگاه ناظر اقدام نماید.
تبصره: چنانچه سازمان آموزش فنی و حرفه ای نتواند استاندارد های آموزش مهارتی مورد نیاز برای اجرای این آیین نامه را ظرف مدت سه ماه تهیه و به واحد پذیرنده ابلاغ نماید، دستگاه مجری مجاز خواهد بود طبق ضوابط خود ارزیابی مهارتی را بعمل آورده و نتیجه را به دستگاه ناظر اعلام نماید.

ماده ۱۶ کارورزی

دستگاه مجری موظف است نسبت به نظارت بر حسن اجرای طرح در استانها و تهیه و تدوین گزارش ملی و ارائه آن به دستگاه ناظر در فواصل زمانی هر سه ماه یکبار اقدام نماید.

ماده ۱۷ کارورزی

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است نسبت به تأمین و پرداخت هزینه های نظارت، اجرا و آزمون های مهارتی معادل ۲ درصد کل هزینه های طرح به دستگاه ناظر اقدام نماید. دستگاه ناظر مکلف است هزینه های نظارتی دستگاه های مجری، ناظر استانی و سازمان آموزش فنی و حرفهای را از محل ۲ درصد کمک هزینه پرداختی پس از اخذ گزارش موضوع ماده ۱۵ و ۱۶ تأمین و به آنها پرداخت نماید.

ماده ۱۸ کارورزی

مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه در استان ها بر عهده استانداری ها می باشد و نهاد مذکور موظف است گزارش نظارتی را هر سه ماه یکبار به دستگاه ناظر ارائه نماید.
تبصره: دستگاه ناظر می تواند در نظارتها از ظرفیت های بخش خصوصی استفاده نماید.

موارد توقف و قطع کمک هزینه کارورزی

ماده ۱۲ کارورزی

در موارد زیر پرداخت کمک هزینه کارورزی متوقف می شود:

 • تعطیلی موقت واحد پذیرنده به مدت کمتر از سی روز
  تبصره: در صورت اعلام مراتب فوق از سوی واحد پذیرنده یا کارورز به دستگاه ناظر ظرف مدت حداکثر ۵ روز از تعطیلی، مدت توقف به طول دوره کارورزی اضافه خواهد شد.
 • عدم تامین مربی جایگزین در صورت عدم حضور مربی اصلی بیش از ۷ روز آموزشی

ماده ۱۳ کارورزی

در موارد زیر پرداخت کمک هزینه کارورزی قطع می شود:

 1. احراز اشتغال به کار یا تحصیل کارورز
 2. غیبت کارورز در واحد پذیرنده بیش از ۱۵ روز
 3. عدم ارسال اسناد پرداخت کمک هزینه کارورزی توسط واحد پذیرنده به دستگاه ناظر در دو ماه متوالی
 4. تعطیلی بیش از یکماه یا دائم واحد پذیرنده
 5.  فوت یا از کار افتادگی کارورز
 6.  انصراف کتبی کارورز از ادامه شرکت در دوره
 7. عدم رعایت مقررات انضباطی- آموزشی واحد پذیرنده توسط کارورز
 8. اعلام کتبی واحد پذیرنده مبنی بر قطع همکاری با کارورز به دستگاه ناظر

ماده ۱۹ کارورزی

پرداخت کمک هزینه کارورزی سهم دستگاه مجری و سایر حمایت های موضوع ماده۱۰ و ۱۱ این آیین نامه، منوط به تامین و تخصیص منابع مالی موضوع ماده ۶ خواهد بود .

ماده ۲۰ کارورزی

طرح کارورزی آموزشی است و هیچگونه حقی برای کارورز و تعهدی برای واحد پذیرنده کارورز جهت شمولیت قوانین کار و تامین اجتماعی ایجاد نمیکند.

در صورت بروز هر گونه اختلاف بین واحد پذیرنده، کارورز و دستگاه مجری نظر کمیته مشترکی متشکل از نمایندگان واحد پذیرنده دستگاه مجری و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان لازم الاجرا است.

ماده ۲۱ کارورزی

دستورالعمل اجرایی مربوط ظرف یکماه پس از تصویب این آیین نامه توسط دستگاه ناظر تهیه و ابلاغ میشود .

ماده ۲۲ کارورزی

استانداران مکلفند در راستای اجرای صحیح و دقیق این آیین نامه هماهنگی، همکاری و مساعدت لازم را با دستگاه های مجری و ناظر استانی بعمل آورند.

در صورتی که در زمینه بیمه تامین اجتماعی یا قانون کار نیاز به مشاوره تلفنی تخصصی دارید از طریق صفحه اصلی سایت بیدبرگ درخواست مشاوره خود را ثبت کنید

[button-green url=”https://www.bidbarg.com/?cd=&b=همه-چیز-در-مورد-طرح-کارورزی-و-کاریابی” target=”_blank” rel=”nofollow” position=”center”]دریافت مشاوره تلفنی[/button-green]

کارورزی

بررسی کاربر
۰ (۰ رای)
در حال ارسال

3 دیدگاه ها

 1. تولید محتوا برای شبکه های اجتماعی نوامبر 26, 2019
 2. سعید نورمحمدی آوریل 2, 2021
 3. سعید نورمحمدی آوریل 3, 2021

ارسال یک پاسخ

اسکرول به بالا