دیدگاه های وزیر اقتصاد، نقطه اتکاء صنعت بیمه

علی اکبر اولیاء دبیر کل سندیکای بیمه گران، بر ضرورت تداوم تعامل با بیمه مرکزی، دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی تاکید کرد و گفت: برای پیشبرد اهداف صنعت بیمه کشور، همدلی و همراهی سایر ارگان ها نیز نیاز است.

به گزارش بیدبرگ و نقل از روابط عمومی سندیکای بیمه گران، علی اکبر اولیاء در این جلسه با اشاره به دیدگاه های مثبت وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص صنعت بیمه گفت: این دیدگاه ها و همگام با آن برنامه ششم توسعه، چراغ راه صنعت بیمه را روشن کرده و باید از این ظرفیت های ایجاد شده در راستای ارتقاء جایگاه صنعت بیمه بدرستی استفاده کرد.

در ادامه با توجه به ضرورت صیانت از حقوق مردم، کنترل تقلبات و بهره گیری از مزایای فناوری اطلاعات بویژه سیستم های تلفن همراه، ظرفیت سازی توسط شرکت های بیمه و فراهم نمودن زیرساخت ها از سوی سندیکا بیمه گران در دستور کار قرار گرفت. در این جلسه شورای عمومی سندیکای بیمه گران، موضوعاتی چون پرهیز از ارائه تخفیفات غیر فنی از سوی برخی شرکت های بیمه، کاهش ریسک سرمایه گذاری و بررسی دریافت مبالغ مازاد بر ۱۰درصد عوارض مفاد بند (ب) ماده (۳۷) قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین، این جلسه مصوباتی چون تصویب آیین نامه پیشنهادی کمیسیون راهبردی سندیکا ،توسعه زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات برای استفاده از سیستم یکپارچه جلوگیری از تقلبات در صنعت بیمه توسط سندیکای بیمه گران و اطلاع رسانی همگانی در خصوص آگاهی مردم از حقوق خود و وظایف شرکت های بیمه نیز از طریق سندیکای بیمه گران به نمایندگی از شرکت های بیمه را به همراه داشت.

 

Leave a Reply