نقش انجمن حرفه ای در پویایی صنعت بیمه

از جمله ویژگی های یک "حرفه پویا" دارا بودن انجمن حرفه ای است. معمولاً ارتقاء اعتبار حرفه و ترسیم آینده موفق آن از اولویت های انجمن حرفه  ای به شمار می رود. انجمن حرفه  ای ضمن محافظت از منافع عموم مردم جامعه، منافع اعضا و حمایت از آنان را مد نظر قرار می  دهد.

 

به گزارش بیدبرگ و نقل از آیین، مرتضی گودرزی کارشناس صنعت بیمه، با عنوان «نقش انجمن حرفه ای صنعت بیمه در حرفه ای گرایی»، به شرح ذیل است:
از جمله ویژگی های یک “حرفه پویا” دارا بودن انجمن حرفه ای است. معمولاً ارتقاء اعتبار حرفه و ترسیم آینده موفق آن از اولویت های انجمن حرفه  ای به شمار می رود. انجمن حرفه  ای ضمن محافظت از منافع عموم مردم جامعه، منافع اعضا و حمایت از آنان را مد نظر قرار می  دهد. همچنین، توسعه و نظارت بر برنامه های تحصیلی و آموزشی در محیط دانشگاه و سازمان یا صنعت و نیز ارتقای سطح مهارت های حرفه  ای اعضاء از زمره فعالیت های انجمن حرفه  ای است. انجمن حرفه ای با تدوین استانداردهای حرفه  ای و کدهای رفتاری و اخلاقی، الزامات ورود به حرفه را مشخص می کند و با تعیین رویه های حاکم بر حرفه نقش تعیین کننده  ای در ماندگاری و استحکام حرفه ایفا می نماید.
در صنعت بیمه ایران، برخی از وظایف و اقدامات فوق بر عهده بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سندیکای بیمه گران ایران گذاشته شده است و برخی دیگر، متولی خاصی ندارند.
اساسی ترین و بنیانی ترین  نقش نظارتی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب ماده ۱ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری، تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت از بیمه گذاران و بیمه شدگان بوده و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران طبق بند ۷ ماده ۵ قانون مذکور موظف به “ارشاد و هدایت و نظارت بر مؤسسات بیمه و حمایت از آنها در جهت حفظ سلامت بازار بیمه و تنظیم امور نمایندگی و دلالی بیمه و نظارت بر امور بیمه اتکایی و جلو گیری از رقابت های مکارانه و ناسالم است”. بنابراین آنچه که به وضوح از ماده ۱ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری و بند ۷ ماده ۵ آن مستفاد می گردد این است که بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با نظارت اصولی و قانونی بر فعالیت بیمه گری، ارتقاء استانداردهای حرفه ای و اخلاقی، فراهم نمودن فضای سالم برای فعالیت، و جلوگیری از اشاعه رفتارهای غیر حرفه ¬ای و خلاف اخلاق در سطح خرد و کلان بیشترین مسئولیت را بر عهده دارد.

سندیکای بیمه گران ایران نیز که در اجرای ماده ۷۵ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب ۱۳۵۰ تشکیل و اساسنامه آن به تصویب شورایعالی بیمه رسیده است، یکی از اهداف آن “کوشش برای حفظ و تقویت سلامت بازار بیمه در کشور با ایجاد و گسترش معیارهای اخلاق حرفه ای بین اعضاء” تعیین شده است. احیای سندیکای بیمه گران ایران در دهه گذشته از جمله نقاط قوت صنعت بیمه کشور در مسیر توفیقات بیشتر است.
علی رغم آنچه در سطور فوق بدان اشاره رفت، نه بیمه مرکزی و نه سندیکای بیمه گران ایران، هیچ یک جای خالی یک انجمن حرفه ای را نمی توانند پر کنند. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به دلیل دولتی بودن آن و سندیکای بیمه گران ایران به دلیل ماهیت آن، علی رغم اهداف ترسیم شده نمی توانند در نقش انجمن حرفه ای فعالیت کنند. از این رو، یک انجمن حرفه ای با ویژگی هایی که بدان اشاره شد می تواند نقش بی بدیلی در ارتقاء صنعت بیمه در مسیر حرفه ای شدن بردارد و مکمل مناسبی برای اهداف ذکر شده بیمه مرکزی و سندیکای بیمه گران باشد.
در این مسیر دشوار، تأسیس و ارتقا “انجمن حرفه ای صنعت بیمه” می تواند نوید بخش حال و روز بهتری برای صنعت بیمه باشد. اهداف متعددی برای “انجمن حرفه ای صنعت بیمه” به منظور توسعه توان حرفه ای صنعت تعریف شده است؛ از جمله این اهداف عبارتند از:
– صیانت از نقش و جایگاه صنعت بیمه؛
– همکاری با دستگاه های دولتی و مراجع قانونگذار و سایر نهادهای ذیربط برای رشد حرفه ای صنعت بیمه؛
– همکاری و مشارکت در توسعه بیمه در کشور، حمایت از فعالان صنعت بیمه؛
– برگزاری همایش ها و گردهمایی های علمی، تخصصی و حرفه ای؛
– حمایت از اصول حرفه ای و تخصص  محوری در صنعت بیمه؛
– همکاری در تهیه و تنظیم مقررات و استانداردهای بیمه  ای؛
– همکاری با دانشگاه ها و مراکز پژوهشی برای ارتقاء دانش بیمه  ای؛
– و همکاری با شرکت های بیمه جهت ارتقاء سطح مدیریت حرفه ای و حاکمیت شرکتی.

http://aiin.ir/index.php/yaddasht1/9017-2015-07-25-05-56-56

Leave a Reply