شرکت هایی نرخ شکنی می کنند که توان مالی ندارند

غلامرضا فرجودی عضو سازمان بین‌المللی فروشندگان حرفه‌ی بیمه‌های زندگی با بیان اینکه: اصول و پایه تاسیس یک شرکت بیمه باید بر اساس ارائه خدمات باشد که این میزان و شیوه ارائه خدمات را نیز توان مالی و قدرت شرکت بیمه مشخص می کند.
غلامرضا فرجودی عضو سازمان بین‌المللی فروشندگان حرفه‌ی بیمه‌های زندگی با انتقاد از شیوه فروش خدمات بیمه ای گفت: اکنون در صنعت بیمه کشور، شرکت هایی اقدام به نرخ شکنی می کنند که هیچ توان مالی مناسبی ندارند و با بروز یک خسارت به راحتی از گردونه صنعت بیمه کشور، حذف می شوند.

به گزارش بیدبرگ و نقل از نقدینه، غلامرضا فرجودی در گفت و گو با  نقدینه با اشاره به رواج تعرفه گذاری آزاد و کاهش نرخ خدمات بیمه ای از سوی برخی از شرکت ها افزود: اگر شرکت بیمه ای خواهان تعیین تعرفه و نرخ گذاری به صورت آزاد است؛ باید آنچنان توان مالی داشته باشد که بتواند از عهده ریسک ها متعهد شده برآید.

به گفته وی، بسیاری از شرکت های بیمه که در صدد اخذ بازار هستند؛ با کاهش نرخ تعرفه به هنگام فروش بیمه نامه،  ابتدا بر کسب درآمد تاکید کرده و در مرحله بعد نیز به مشتری جذب اقدام می کنند.
وی ادامه داد: اکثر این شرکت ها به میزان نرخ ریسک توجه ندارند و با گذشت زمان، طی بروز خطر و حادثه ای، خود را از پرداخت خسارت مستاصل می بینند. در این شرایط نه تنها سودی اخذ نکرده اند؛ بلکه شرکت نیز با کمبود منابع مالی مواجه می شود.

 این عضو سازمان بین‌المللی فروشندگان حرفه‌ی بیمه‌های زندگی با انتقاد از شیوه فروش خدمات بیمه ای گفت: اکنون در صنعت بیمه کشور، شرکت هایی اقدام به نرخ شکنی می کنند که هیچ توان مالی مناسبی ندارند و با بروز یک خسارت به راحتی از گردونه صنعت بیمه کشور، حذف می شوند.

فرجودی نرخ شکنی و شیوه اعمال تعرفه های آزاد را  از آسیب های امروز صنعت بیمه کشور دانست و گفت: متاسفانه رفتار بازار در شرایط کنونی به شکلی شده که شرکت های بیمه، نگران از دست دادن مشتری نیستند و به جذب بیشتر توجه می کنند.
به گفته غلامرضا فرجودی: اصول و پایه تاسیس یک شرکت بیمه باید بر اساس ارائه خدمات باشد که این میزان و شیوه ارائه خدمات را نیز توان مالی و قدرت شرکت بیمه مشخص می کند.
این عضو سندیکای بیمه گران یادآور شد: قطعا شرایط  بازار مشخص می کند چه شرکتی بماند و چه شرکتی حذف شود. ریسک و تعهد، رابطه ای مستقیم با یکدیگر دارند که  ارتباط سالم آنها از توان مالی شرکت نشات می گیرد. از این رو شرکتی می تواند به تعرفه گذاری آزاد و نرخ شکنی اقدام کند که توان مالی خوبی داشته باشد.

Leave a Reply