ممنوعیت ارائه خدمات بیمه ای توسط دفاتر پیشخوان دولت

دیوان عدالت اداری ممنوعیت ارائه خدمات بیمه ای توسط دفاتر پیشخوان دولت را تایید کرد

دیوان عدالت اداری، دادخواست مبنی بر ابطال دستورالعمل “ممنوعیت ارائه خدمات بیمه ای توسط دفاتر پیشخوان خدمات دولت” را وارد ندانست.

به گزارش اداره کل روابط عمومی بیمه مرکزی، در دادخواست تقدیمی شاکی، ضمن استناد به بند ج ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه، درخواستِ ابطال دستورالعمل بیمه مرکزی در خصوص ممنوعیت ارائه خدمات بیمه ای توسط دفاتر پیشخوان دولت شده بود که با دفاعیات بیمه مرکزی این درخواست وارد دانسته نشد و دیوان عدالت اداری قرار بر رد شکایت صادر کرد.

بر اساس این گزارش، رای یادشده در اجرای ماده ۶۶ قانون تاسیس بیمه مرکزی صادر شده که بر اساس این ماده ارائه خدمات بیمه گری صرفا از طریق موسسات بیمه، نمایندگان بیمه و کارگزاران رسمی بیمه مجاز اعلام شده است.

بر اساس رای صادره از سوی دیوان عدالت اداری، دفاتر خدمات پیشخوان دولت حق ندارند خدمات بیمه ای را در اختیار متقاضیان قرار دهند.
مراقب بیمه

 —————————————————————————————————————————————–

Leave a Reply