مکمل آیین نامه دلالی رسمی بیمه

شـورای عالی بیمه به استناد بند ۵ ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه‌گـری در جلسـه مورخ ۳۱ /۶/ ۱۳۸۹، آیین نامه دلالی رسمی بیمه را اصلاح و به عنوان مکمل آیین‌نامه شماره شش (آیین‌نامه شماره ۵/۶) به شرح زیر تصویب نمود:

– درآیین‌نامه شماره (۶) با عنوان آیین‌نامه «دلالی رسمی بیمه»، یک تبصره به ذیل ماده (۸) آن اضافه می‌شود:

«تبصره- شخص حقوقی دارای مجوز دلالی رسمی بیمه(کارگزار حقوقی) با رعایت ضوابط تعیین شده توسط بیمه مرکزی ج.ا.ایران در مورد تأسیس دفاتر فرعی کارگزاری رسمی بیمه و اخذ مجوز از بیمه مرکزی می‌تواند نسبت به ایجاد دفتر فرعی اقدام نماید.»

 

 

منبع: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

Leave a Reply