مکمل آیین ­نامه ضوابط تأسیس مؤسسات بیمه غیردولتی

شـورای عالی بیمه به استناد بند ۵ ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه‌گـری در جلسـه مورخ ۳۱ /۶/ ۱۳۸۹، آیین‌نامه ضوابط تأسیس مؤسسات بیمه غیردولتی را اصلاح و به عنوان مکمل آیین‌نامه شماره چهل (آیین‌نامه شماره ۵/۴۰) به شرح زیر تصویب نمود:

ماده ۲۰

آیین‌نامه شماره (۴۰) با عنوان آیین­نامه «ضوابط تأسیس مؤسسات بیمه غیردولتی» به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده۲۰

انجام عملیات اتکایی برای مؤسسات بیمه اتکایی مجاز است. مؤسسات بیمه مستقیم مشروط به داشتن حداقل سرمایه مورد نیاز برای فعالیت بیمه اتکایی و با رعایت ضوابطی که از سوی بیمه مرکزی ج.ا.ایران اعلام خواهد شد، مجاز به قبولی اتکایی از سایر مؤسسات بیمه داخلی(اعم از دولتی، غیردولتی و ثبت شده در مناطق آزاد) و خارجی می‌باشند.

تبصره- مؤسسات بیمه مستقیم با رعایت شرایط موضوع این ماده برای مدت دو سال به صورت آزمایشی ( از تاریخ تصویب) مجاز به قبولی اتکایی خواهند بود.»

 

منبع: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

Leave a Reply