تشریح جزئیات مستمری از کار افتادگی بیمه تامین اجتماعی

شرایط لازم برای درخواست مستمری از کار افتادگی

سازمان تامین اجتماعی تمامی بیمه شدگان تحت پوشش خود را بدون توجه به میزان سابقه پرداخت حق بیمه در مقابل حوادث ناشی از کار ، مورد حمایت قرار میدهد، چنانچه بیمه شده ای بر اثر حوادث غیر ناشی از کار و یا بیماری عادی، آسیب دیده و توانائی خود را حسب نظر کمیسیون های (پزشکی پیش بینی شده در قانون تأمین اجتماعی ) بصورت کامل از دست بدهد ، در چارچوب قانون وبا احراز شرایط قانونی مورد حمایت قرار خواهد گرفت.

در این صورت مستمری ، تنها به بیمه شده ای تعلق میگیرد که ظرف ۱۰ سال قبل از وقوع حادثه غیر ناشی از کار یا شروع بیماری منجر به از کار افتادگی کلی حداقل دارای یک سال سابقه پرداخت حق بیمه نزد سازمان باشد و ظرف یک سال قبل از وقوع حادثه یا بیماری مورد بحث دارای حداقل ۹۰ روز سابقه پرداخت حق بیمه باشد.

نحوه رسیدگی به خواست های مستمری از کار افتادگی

بیمه شده ای که طبق نظر پزشک معالج ، توانائی خود را بصورت کامل و یا جزئی از دست بدهد ، پس از مراجعه به شعب تأمین اجتماعی ، به کمیسیون پزشکی معرفی خواهد شد. این کمیسیون پس از معاینه بیمه شده و بررسی سوابق پزشکی وی نسبت به صدور رأی با تعیین درصد از کار افتادگی اقدام می نماید و مراتب را به شعبه ذیربط اعلام می کند تا در چارچوب مقررات و در صورت احراز شرایط قانونی ، حکم برقراری مستمری برای او صادر شود.

  • اگر درصد از کار افتادگی بیمه شده بین ۱۰ تا ۳۳ درصد باشد و بیمه شده بر اثر حوادث ناشی از کار، دچار آسیب شده باشد ، استحقاق دریافت غرامت مقطوع نقص عضو را خواهد داشت .
  • اگر میزان کاهش توانائی انجام کار بیمه شده بر اساس نظر کمیسیون پزشکی بین ۳۳ تا ۶۶ درصد باشد ، در صورتیکه صدمه وارده به بیمه شده براثرحوادث ناشی از کار باشد ، ازکارافتاده جزئی شناخته میشود.
  • اگر بیمه شده طبق نظر کمیسیون پزشکی ۶۶ درصد یا بیشتر از ۶۶درصدتوان کاری خود را ازدست داده باشد، چه این صدمه بر اثر حادثه ناشی از کار باشد ، چه براثرحوادث و بیماریهای عادی باشد،بیمه شده ازکارافتاده کلی شناخته میشود

نحوه محاسبه میزان مستمری از کار افتادگی کلی

میزان مستمری از کار افتادگی کلی بیمه شدگان تأمین اجتماعی با سابقه پرداخت حق بیمه و مزد یا حقوق بیمه شده ظرف ۷۲۰ روز قبل از وقوع حادثه یا شروع بیماری بستگی مستقیم دارد.

میزان مستمری از کار افتادگی کلی بیمه شده ، ازطریق ضرب کردن ۳۰/۱ ( یک سی ام ) مزد یا حقوق بیمه شده در سنوات پرداخت حق بیمه وی محاسبه میشود. که در هر حال ، مستمری تعلق یافته به بیمه شده ازکارافتاده کلی نباید کمتر از میزان حداقل مستمری در سال مورد نظر باشد

نحوه محاسبه میزان مستمری از کار افتادگی جزئی

میزان مستمری از کار افتادگی جزئی از طریق ضرب کردن درصد از کار افتادگی بیمه شده در مبلغ مستمری از کار افتادگی کلی استحقاقی وی محاسبه میشود.

نحوه محاسبه میزان غرامت مقطوع نقص عضو

میزان غرامت مقطوع نقص عضو نیز معادل ۳۶ برابر مستمری از کار افتادگی کلی استحقاقی ضربدر درصد از کار افتادگی است . مبلغ غرامت مقطوع نقص عضو بطور کلی به بیمه شده پرداخت میشود

عریف مزد یا حقوق متوسط ماهانه ( برای محاسبه میزان غرامت )

در تمام موارد ، مزد یا حقوق متوسط ماهانه بیمه شده عبارت است از جمع کل مزد یا حقوق مبنای کسر حق بیمه در ۷۲۰ روز قبل از وقوع حادثه یا بیماری( منجر به از کار افتادگی) ، ضربدر ۳۰ ، تقسیم بر روزهای کارکرد بیمه شده در ۷۲۰ روز قبل از وقوع حادثه یا بیماری( منجر به از کار افتادگی)

مدارک لازم برای برقراری مستمری از کار افتادگی

  • نظریه کمیسیون پزشکی بدوی یا تجدید نظر
  • تصویر شناسنامه
  • تصویر کارت ملی بیمه شده و افراد تحت تکفل
  • تصویر سند ازدواج

در صورتی که در زمینه بیمه تامین اجتماعی یا قانون کار نیاز به مشاوره تلفنی تخصصی دارید از طریق صفحه اصلی سایت بیدبرگ درخواست مشاوره خود را ثبت کنید

سازمان بیمه تامین اجتماعی

محمدنژاد

خلاصه

برای تقاضای ازکارافتادگی باید شعبه برم یا کارگزاری

  • برای تقاضای ازکارافتادگی باید شعبه برم یا کارگزاری
    (۵)
Overall
۵
بررسی کاربر
۰ (۰ رای)
در حال ارسال

ارسال یک پاسخ

اسکرول به بالا