مرحله سوم اصلاح نظام تعرفه بازار بیمه کشور

شورای عالی بیمه به استناد مفاد بند (۴) ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ج.ا.ایران و بیمه­گری و در اجرای مرحله سوم «برنامه اصلاح نظام تعرفه بازار بیمه کشور» در جلسه مورخ ۲۲/۲/۱۳۸۹ موارد زیر را تصویب نمود:

۱- مؤسسات بیمه مجازند نرخ­های حق بیمه رشته­های بیمه مسئولیت مدنی حرفه­ای پزشکان و بیمه حوادث اشخاص (انفرادی و گروهی) را مشروط به رعایت ضوابط مندرج در این مصوبه، رأساً تعیین نمایند.

۲- ضوابط مربوط به آزادسازی رشته­های بیمه مسئولیت مدنی حرفه­ای پزشکان و بیمه حوادث اشخاص(انفرادی وگروهی) به شرح زیر تعیین می­گردد:

الف- مؤسسات بیمه موظفند شرایط عمومی بیمه­نامه­های رشته های فوق را طبق آیین­نامه های مصوب شورای عالی بیمه(آیین­نامه شماره ۳۷ و ۲۳) و اصلاحات بعدی آنها تنظیم و اجرا نمایند. همچنین مؤسسات بیمه مکلفند سایر شرایط چاپی و فرم­های پیشنهاد بیمه و بیمه­نامه مربوط به این رشته­ها را به تأیید بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران برسانند.

ب- هر یک از مؤسسات بیمه موظفند ضمن تصویب معیارهای تعیین حق­بیمه و نرخ­های حق­بیمه رشته­های فوق در هیأت مدیره خود، یک نسخه از مصوبات موضوع این بند را به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نمایند.

ج- مؤسسات بیمه موظفند آمار مربوط به عملیات بیمه رشته­های فوق را در چارچوبی که بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می­کند، نگهداری و ارائه نمایند

 

 

منبع: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

Leave a Reply